Laboral

Serveis per minimitzar obligacions i maximitzar oportunitats

Laboral

La complexitat de la política laboral i els seus canvis freqüents fan que sigui necessari disposar de persones qualificades i amb una àmplia experiència en aquest àmbit, així com tenir els sistemes necessaris per poder gestionar tot el procés.

Ens adeqüem a tot tipus d’organització i els oferim la possibilitat de contractar un servei integral o específic:

Servei lntegral

Amb aquest servei ens encarreguem d’assessorar, gestionar i tramitar totes les obligacions de caràcter laboral d’una empresa, de manera que no necessiti ni sistemes ni personal dedicats a aquestes qüestions.

 • Rebuts de nòmines dels treballadors
 • Relació nominal de costos en concepte de salaris i Seguretat Social i I.R.P.F.
 • Enviament mensual del Tc1 i Tc2
 • Liquidació mensual a la Seguretat Social i I.R.P.F.
 • Comunicats d'altes i baixes dels treballadors a la Seguretat Social
 • Comunicats d'altes i baixes per malaltia i accident de treball, malaltia professional, maternitat/paternitat, risc durant l’embaràs.
 • Comunicats d'accidents cat 365 i delta.
 • Contractació
 • Servei legal
 • Carta de pagament IRPF trimestral o mensual, model 190 (resum final d'any). Certificats de retencions. Confecció de la declaració jurada de la situació familiar del treballador.
 • Preparació de l'expedient dels papers per a la sol·licitud de l'atur. Enviament telemàtic.

Servei Específic

Per aquelles empreses que disposen dels seus propis sistemes i personal oferim la possibilitat de contractar puntualment o periòdicament els nostres serveis:

Servei contractació

 • Contractes i pròrrogues de contractes: qualsevol tipus de contracte, amb o sense bonificació.
 • Contractació a règims especials de la Seguretat Social: servei domèstic, agrària, règim del mar, artistes...
 • Control de venciments de contractes

Servei legal

 • Representació davant les Inspeccions de Treball
 • Actes de conciliació davant el CMAC
 • Preparació de la documentació, càlcul de la indemnització i salaris per a la negociació amb el treballador.
 • Assistència a l'Acte de conciliació en representació de l'empresa.
 • En el cas de mutu acord, preparació de la demanda de conciliació per part del treballador.
 • Estudi de les possibles sancions aplicables al personal, a raó dels fets de la motivació de les esmentades sancions.
 • Assessorament sobre tràmits d’estrangeria.
 • Enquadrament socis empreses: altes autònoms i règims especials.

Per accedir als serveis que oferim als nostres clients disposem d’una plataforma en el nostre web on cada client pot consultar, de manera segura, tots els documents comptables, laborals, fiscals i jurídics elaborats per a ells.