Jurídic

Serveis per minimitzar obligacions i maximitzar oportunitats

Jurídic

Disposem d’experts advocats, amb una àmplia experiència, que poden assessorar a empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, i a particulars amb totes les qüestions relatives al dret mercantil, societari, fiscal i civil.

Els serveis jurídics de Comput inclouen tant l'assessorament com la redacció dels documents jurídics necessaris, així com la realització de totes les gestions diverses davant Administracions, Notaris i Registres i altres organismes.

Dret mercantil

 • Redacció i negociació de tot tipus de contractes mercantils (contractes col·laboració i representació, prestació de serveis, compravenda, distribució, préstecs,..)

Dret societari

 • Constitució de noves societats i totes les gestions necessàries.
 • Modificacions estatutàries: ampliacions i reduccions de capital.
 • Dissolucions i liquidacions de societats.
 • Nomenament de l'Òrgan d'Administració i apoderats.
 • Fusions, escissions, bescanvis de valors, aportacions a branques d'activitat i en general reorganitzacions empresarials.
 • Pactes de socis.
 • Protocols familiars.

Dret Civil

 • Estudi, planificació i repercussions fiscals de l’herència i donacions.
 • Constitució de comunitats de béns i societats civils.
 • Contractació: compravendes de béns mobles i immobles, permutes, arrendaments, contractes execució d’obra, préstecs, cessió de drets...
 • Constitució, modificació i extinció de drets reals, declaracions d’obres noves, agrupacions, agregacions, segregacions de finques, divisió de la propietat horitzontal...
 • Recursos administratius.
 • Constitució d’entitats no lucratives (associacions i fundacions), amb servei continuat d’assessorament sobre el règim jurídic d’aquestes entitats.

Propietat industrial/intel·lectual

 • Gestió i seguiments de registre i vigència de patents, marques, models d’utilitat...