Financer - Tributari

Serveis per minimitzar obligacions i maximitzar oportunitats

Financer - Tributari

L’objectiu prioritari de Comput és oferir als nostres clients solucions viables que s’adeqüin a cadascuna de les seves situacions.

Les diferents àrees d’especialització de la nostra firma i els professionals que les componen garanteixen un servei integral d’assessorament i una gestió rigorosa i personalitzada.

Assessorament fiscal

Preveure l’evolució de l’empresa és clau per establir les estratègies empresarials necessàries i garantir la millor presa de decisions en cada moment. Per aquest motiu oferim serveis de prevenció, amb una planificació i diagnosi, que permeten reduir costos dins de la legalitat vigent.

El servei d’assessorament compta amb un ampli grup de professionals, experts en consultoria fiscal-tributària, per poder donar una resposta ràpida i eficient a tots els nostres clients.

 • Planificació, anàlisi i valoració dels riscos fiscals.
 • Estudi de les càrregues fiscals suportades, anàlisi de les possibles millores.
 • Seguiment continuat dels resultats fiscals adequant-los als canvis legislatius.
 • Assessorament en les inspeccions tributàries.
 • Resolució de consultes en tot tipus d’impostos.
 • Anàlisi de les operacions vinculades.
 • Assessorament sobre polítiques i sistemes de consolidació dels estats financers, revisions dels sistemes de control intern.

Gestió tributària

Amb aquest servei ens encarreguem de la confecció i tramitació de tots els impresos o declaracions obligatòries amb les diferents Administracions, sigui persona física o jurídica.

També posem a disposició dels nostres clients la preparació i defensa de recursos, reclamacions en via administrativa i contenciós administratiu, de tots els temes fiscals, així com l’assistència i representació davant les inspeccions tributàries.

 • Confeccionem i presentem davant l’Administració tot tipus d’impostos:
  • Impost de societats, renda, patrimoni, activitats econòmiques, IVA, ...
  • Successions, donacions i transmissions patrimonials
  • Renda de les persones físiques i patrimoni
  • Aplaçaments i fraccionament de pagaments.
  • Tributs locals
 • Confecció i tramitació de les declaracions empresarials obligatòries: operacions amb tercers, censals ...
 • Elaboració i tramitació dels llibres oficials (Registre Mercantil i de la Propietat)
 • Gestió i seguiment de les reclamacions tributàries.
 • Representació en les inspeccions i comprovacions tributàries.
 • Tramitació i representació de recursos per via administrativa i contenciosa.
 • Confecció i anàlisi dels estats financers, ratis financers, de rendibilitat i de gestió.
 • Comprovació que els Estats financers reflecteixin amb tota fidelitat la situació econòmica, financera i patrimonial de la Societat.
 • Servei de notificació personalitzat dels canvis legislatius.

Per accedir als serveis que oferim als nostres clients disposem d’una plataforma en el nostre web on cada client pot consultar, de manera segura, tots els documents comptables, laborals, fiscals i jurídics elaborats per a ells.

A més, disposem d’eines de suport remot que ens permeten, en qualsevol moment, poder ajudar i assessorar als nostres clients amb totes les tasques diàries.