Financer

Serveis per minimitzar obligacions i maximitzar oportunitats

Financer

En un moment en què la situació econòmica i la política fiscal activa és tan complexa, una correcta gestió financera i planificació és fonamental. 

Per aquest motiu, hem desenvolupat un ventall de serveis exclusivament dirigits a donar resposta a la problemàtica actual. Aquesta cartera comprèn:

 • Planificació jubilació.
 • Gestió de patrimoni.
 • Finançament i plans de viabilitat.
 • Revisió préstecs hipotecaris.

En aquest sentit, disposem de convenis bilaterals amb les principals entitats financeres, com són: Banc Santander, BBVA, Banc Sabadell, Banc Popular, així com amb entitats internacionals com és el banc suís Mirabaud. Així mateix, som Promotors Financers de l'Institut Català de Finances (ICF).

Planificació de la Jubilació

Amb aquest servei oferim als nostres clients la possibilitat de fer una adequada planificació de la seva jubilació.

 • Estudiem, segons la situació personal i econòmica de cadascú, la pensió de jubilació que obtindria actualment.
 • Analitzem les alternatives d'inversió segons les necessitats del client.
 • Calculem l'impacte fiscal de les diferents opcions d'estalvi personalitzades per cada client.

Gestió de Patrimoni

Servei orientat a persones, famílies i empreses que volen optimitzar fiscalment la seva situació patrimonial, i contempla els següents aspectes:

 • Disseny, execució i adaptació de l'estructura òptima patrimonial i retributiva, en funció de les circumstàncies objectives i els propòsits personals i / o familiars.
 • Organització de l'empresa familiar i Protocol familiar.
 • Planificació patrimonial (Cartera, SICAV, serveis i productes a mida).
 • Gestió i assessorament financer-fiscal del patrimoni.
 • Desenvolupament i planificació successòria.

Finançament i Plans de Viabilitat

A causa de la situació financera de constant incertesa en què operem en l'actualitat, fa que l'elaboració d'un pla de viabilitat sigui una necessitat bàsica per a totes les empreses, així com un instrument clau a l'hora de la presa de decisions. 

Quan desenvolupem un pla de viabilitat analitzem la viabilitat tècnica, econòmica i financera i desenvolupem els procediments i estratègies necessaris per convertir aquesta oportunitat de negoci en un pla d'empresa concret i rendible econòmicament.

Així mateix, analitzem les diferents alternatives de finançament del mercat i busquem aquelles que s'ajusten més a les particularitats de cada client, tenint en compte el seu creixement i internacionalització.

També podem complementar amb les Entitats Financeres les garanties sol·licitades amb l'Aval de l' I.C.F. / AVALIS.

Revisió de Préstecs Hipotecaris

La clàusula terra apareix en la majoria de préstecs hipotecaris a interès variable (generalment Euríbor) i impedeix al prestatari beneficiar-se d'una eventual baixada dels tipus d'interès de referència pactats. 

Amb aquests servei oferim als nostres clients la revisió dels préstecs hipotecaris que hagin contractat per tal de detectar si existeix la clàusula terra. A la finalització de l'estudi s'elaborarà un informe aconsellant, o bé desaconsellant la reclamació extrajudicial i/o judicial, tant per eliminar la clàusula com per obtenir la quantitat cobrada en excés.

Per als clients que ho desitgin, oferim la possibilitat d'encarregar-nos de les reclamacions judicials necessàries.