Auditoria

Serveis per minimitzar obligacions i maximitzar oportunitats

Auditoria

Per aquelles empreses que necessiten ser auditades disposem d’un equip de professionals amb una àmplia experiència en aquest àmbit i que consten degudament inscrits en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

L’auditoria és obligatòria en aquelles empreses, que durant 2 anys consecutius, compleixin 2 de les següents premisses:

  • 1. Total actiu superior a 2.850.000€
  • 2. La xifra anual de negocis sigui superior a 5.700.000€
  • 3. Nombre mitjà de treballadors superior a 50.

Les societats obligades que no dipositin els comptes anuals amb l'informe d'auditoria cometen una infracció amb dues conseqüències: el tancament del registre mercantil i una sanció, que pot arribar als 300.506,05€ per any d'incompliment per a empreses que superin els 6 milions d'euros de facturació.

La Junta General d'Accionistes, ha de nomenar a l’Auditor, abans de la finalització de l'exercici a auditar i, posteriorment, s'ha d'inscriure aquest acord en el Registre Mercantil.

Exercim una auditoria de comptes rigorosa i independent mitjançant la investigació, l'examen, la revisió, la verificació dels comptes anuals, estats financers i altres documents i antecedents propis de l'activitat comptable i financera de la vostra empresa.

Elaborem els informes necessaris per certificar que els comptes anuals expressen la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'entitat auditada, del resultat de les seves operacions i dels canvis en el patrimoni i dels fluxos d'efectiu.

Els nostres serveis en aquest àmbit són:

  • Auditoria de comptes anuals
  • Auditoria de comptes consolidats
  • Informe especial sobre augments de capital per compensació de crèdits
  • Informe especial sobre augment de capital amb càrrec a reserves
  • Informe especial sobre reducció de capital per compensació de pèrdues
  • Informe especial sobre valoració d'accions
  • Revisions i verificacions d'altres estats i documents comptables

Tots els serveis inclouen la tramitació i les gestions necessàries amb els organismes oficials.

Per accedir als serveis que oferim als nostres clients disposem d’una plataforma on cada client pot consultar, de manera segura, mitjançant la nostra web tots els documents comptables, laborals, fiscals i jurídics elaborats per a ells.