RDL 19/2020, de 26 de maig, pel que s'adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d'ocupació i Seguritat Social i tributàries per a paliar els efectes del COVID-19

// Maig 2020

RDL 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l'ocupació

// Maig 2020

RDL 17/2020, de 5 de maig, pel que s'aproben mesures de recolzament al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-2019

// Maig 2020

RDL 16/2020, de 28 d'abril, de mesures processals i organitzatives per a fer front al COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia

// Maig 2020

RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmico i social del COVID-19

// Maig 2020

RDL 7/2020, de 12 de març, pel que s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19

// Maig 2020

RDL 6/2020, de 10 de març, pel que s'adopten determinades mesures urgents en l'àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública

// Maig 2020

RDL 12_2020, de 31 de març, de mesures urgents en matèria de protecció i assistència a les víctimes de violència de gènere

// Abril 2020

RDL 13_2020, de 7 d'abril, pel que s'adopten determinades mesures urgents en matèria de treball agrari

// Abril 2020

RDL 14_2020, de 14 d'abril, pel que s'extèn el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries

// Abril 2020

Reial Decret-llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per a recolzar l'economia i el treball

// Abril 2020

RDL 11_2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID19

// Abril 2020

DL 10_2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials

// Abril 2020

Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s'adopten mesures complementàries, en l'àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats del COVID-19

// Abril 2020

Normativa de protecció de dades sobre el tractament de dades personals relatives a la salut

// Març 2020

GUIA PER A L'ACTUACIÓ EN L'ÀMBIT LABORAL EN RELACIÓ AL NOU CORONAVIRUS

// Març 2020

Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària provocada pel COVID-19

// Març 2020