Addenda 2 // Març 2020

  • Possibilitat de celebració per videoconferència de les juntes de l’òrgan d’administració
  • Ampliació de termini de formulació de comptes anuals per tres mesos a comptar des de la data de finalització de l’estat d’alarma, i de tres mesos més per l’aprovació i dipòsit a partir de la data de formulació
  • Suspensió dels terminis estatutaris d’una causa legal de dissolució
  • Suspensió del dret de separació del soci en les societats de capital

Addenda 2 // Març 2020 // Març 2020