Circular informativa

IMPACTE LABORAL DEL COVID-19
Anàlisi de la situació en que es troba la seva empresa i l’escenari que s’ha de preveure en les properes setmanes

Circular informativa // Abril 2020

Butlletí Informació Laboral 1 // Març 2020

  • Caràcter preferent del treball a distància.
  • Dret d'adaptació de l'horari i reducció de jornada.
  • Prestació extraordinària per cessament d'activitat per les persones afectades per la declaració d'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel covid-19.
  • Procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major.
  • Mesures extraordinàries en matèria de cotització en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major relacionats amb el covid-19.
  • Procediments de suspensió i reducció de jornada per causa econòmica, tècnica, organitzativa o de producció relacionades amb el covid-19.
  • Mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació pels ertos basats en les circumstàncies extraordinàries aprovades.
  • Limitació temporal dels efectes de la presentació extemporània de sol·licituds de prestacions d'atur.
  • Línia d’ajuts per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus.

Butlletí Informació Laboral 1 // Març 2020 // Març 2020