Butlletins

Butlletí sobre l'actualitat fiscal

Butlletí Comput Informa // Desembre 2022

 • El nou impost temporal de solidaritat de les grans fortunes
 • El valor de referència que es pren com a base imposable en l’iTP i AJD no prevaldrà com a valor de transmissió en l’IRPF si aquest és inferior
 • El Tribunal Constitucional obri la porta a revisar liquidacions fermes de plusvàlua quan es va vendre a pèrdues
 • El Tribunal Suprem reitera el seu criteri sobre la compensació de bases imposables negatives en l’Impost de Societats
 • Resulta desproporcionat negar absolutament el dret a deduir les despeses ocasionades per un bé quan no està afecte exclusivament a l’activitat
 • Renovació del certifi cat electrònic de la seu electrònica de l’agència tributària
 • Disposicions publicades Desembre 2022
 • Calendari fiscal Desembre 2022

 

Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Novembre 2022

 • LLEI “CREA I CREIX”. APROVACIÓ DE MESURES QUE AFAVOREIXEN LA CREACIÓ D'EMPRESES I OBLIGATORIETAT D'UTILITZAR LA FACTURA ELECTRÒNICA A TOTES LES RELACIONS ECONÒMIQUES ENTRE EMPRESARIS I PROFESSIONALS.
 • MESURES FISCALS EN EL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS PER AL 2023.
 • OPERACIONS VINCULADES. VALOR DE MERCAT DE LA RETRIBUCIÓ DEL SOCI PROFESSIONAL.
 • NOVETATS CONTEMPLADES EN EL REAL DECRETO-LLEI 18/2022, DE 18 D'OCTUBRE, EL QUAL S'APROVEN MESURES DE REFORÇ DE LA PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS D'ENERGIA I DE CONTRIBUCIÓ A LA REDUCCIÓ DEL CONSUM DE GAS NATURAL EN APLICACIÓ DEL «PLA SEGURETAT PER A LA TEVA ENERGIA (+SE)».
 • TRIBUTACIÓ DE LES DONACIONS O PROPINES A L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT I EN L'IMPOST SOBRE SOCIETATS.
 • ALGUNS APUNTS SOBRE EL “FUTUR” NOU IMPOST SOBRE LES GRANS FORTUNES.
 • CALENDARI FISCAL NOVEMBRE 2022.

 

Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Octubre 2022

 • ELS MINISTERIS D'HISENDA I DE TREBALL ESTRENYEN EL CÈRCOL SOBRE LES EMPRESES DEFRAUDADORES.
 • CANVIS FISCALS EN LA LLEI CONCURSAL.
 • MANCA DE LEGALITAT LA RECTIFICACIÓ DAVANT UN ERROR DELS COMPTES ANUALS JA APROVATS.
 • IMPOST SOBRE GASOS FLUORATS D'EFECTE HIVERNACLE. MODIFICACIÓ DE LA LLEI 16/2013, DE 29 D'OCTUBRE.
 • REDUCCIÓ TEMPORAL DEL TIPUS DE L'IVA APLICABLE ALS LLIURAMENTS, IMPORTACIONS I ADQUISICIONS INTRACOMUNITÀRIES DE DETERMINATS COMBUSTIBLES.
 • ALGUNES CONSIDERACIONS SOBRE L'IMPOST SOBRE EL PATRIMONI.
 • CALENDARI FISCAL OCTUBRE 2022.

 

Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Setembre 2022

 • EL TRIBUNAL SUPREM ADMET QUE PUGUI SER DESPESA DEDUÏBLE LA RETRIBUCIÓ ABONADA PER UNA SOCIETAT A UN SOCI MAJORITARI NO ADMINISTRADOR.
 • LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS CANVIA EL SEU CRITERI SOBRE EL RECONEIXEMENT “EX NOVO” DE DEDUCCIONS GENERADES EN EXERCICIS PRESCRITS.
 • NOVETATS TRIBUTÀRIES CONTEMPLADES EN LA LLEI ORGÀNICA 9/2022 QUANT A L'IMPOST SOBRE EL DIPÒSIT DE RESIDUS EN ABOCADORS, LA INCINERACIÓ I LA COINCINERACIÓ DE RESIDUS.
 • TOTS ELS AUTÒNOMS HAURAN DE DECLARAR EN L'IRPF SENSE QUE ELS SIGUIN D'APLICACIÓ ELS LÍMITS MÍNIMS GENERALS PER DECLARAR I ALTRES MODIFICACIONS CONTEMPLADES EN EL RDL 13/2022.
 • NOVETATS EN RELACIÓ AMB LES APORTACIONS I CONTRIBUCIONS A SISTEMES DE PREVISIÓ SOCIAL.
 • IMPOST SOBRE SUCCESSIONS. EL TRIBUNAL SUPREM REBUTJA QUE LES ACCIONS I LES PARTICIPACIONS SOCIALS S'USIN PER CALCULAR EL CONCEPTE D'"AIXOVAR DOMÈSTIC".
 • EL TEAC APLICA LA DOCTRINA FIXADA PEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UNIÓ EUROPEA (TJUE) EN SENTÈNCIA DE 27 DE GENER DE 2022 RELATIVA A L'INCOMPLIMENT DE L'OBLIGACIÓ D'INFORMAR DE BÉNS I DRETS SITUATS A L'ESTRANGER (MODEL 720).
 • CALENDARI FISCAL SETEMBRE 2022.

 

Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Juliol 2022

 • LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS ACLAREIX DIVERSES QÜESTIONS RELATIVES A LA FISCALITAT DELS “INFLUENCERS”.
 • NO LESIONA EL DRET A LA IGUALTAT D'UN CONTRIBUENT CATALÀ EL FET QUE EN ALTRES CCAA S'APLIQUIN BONIFICACIONS SOBRE LA QUOTA DE L'IMPOST SOBRE DONACIONS.
 • EL VALOR D'ADQUISICIÓ A L'EFECTE DE L'IIVTNU (PLUSVÀLUA) NO POT INCREMENTAR-SE PER DESPESES O TRIBUTS QUE GRAVIN L'OPERACIÓ D'ADQUISICIÓ, NI ACTUALITZAR-SE CONFORME A L'IPC O QUALSEVOL ALTRE ÍNDEX.
 • L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA ADAPTA EL SEU MANUAL SOBRE BENEFICIS FISCALS PER A LES ACTIVITATS D'INTERÈS GENERAL A LA NOVA DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREM.
 • MULTES DE FINS A 600.000 EUROS PER A EMPRESARIS QUE NEGUIN INFORMACIÓ A HISENDA EN UNA INSPECCIÓ.
 • EXISTEIX UNA OPERACIÓ VINCULADA A L'EFECTE DE L'IMPOST DE SOCIETATS ENTRE LA SOCIETAT I ELS SEUS SOCIS SI L'ENTITAT NO ACREDITA QUE TINGUI MITJANS MATERIALS I PERSONALS MÉS ENLLÀ DEL TREBALL DELS SOCIS NI QUE REALITZA UNA ACTIVITAT INDEPENDENT DELS SOCIS.
 • MÉS CONTROL A LES CRIPTOMONEDES: HISENDA EXIGIRÀ DE-CLARACIONS ANUALS DE CRIPTOMONEDES DES DE L'1 DE GENER.
 • TERMINI D'INGRÉS EN PERÍODE VOLUNTARI DE LES QUOTES NACIONALS I PROVINCIALS DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
 • MESURES FISCALS CONTEMPLADES EN EL REIAL DECRET-LLEI 11/2022 DE 25 DE JUNY.

 

Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Juny 2022

 • TRIBUTACIÓ DE LA FIANÇA RETINGUDA PER ARREGLAR ELS DESPERFECTES DE L'HABITATGE I DESPESES DE REPARACIÓ DEDUÏBLES PREVIS Al NOU ARRENDAMENT DE L'HABITATGE.
 • DATA RELLEVANT PER DETERMINAR LA CORRELACIÓ EN LA NUMERACIÓ DE LES FACTURES.
 • POSSIBILITAT D'APLICAR L'EXEMPCIÓ PER REINVERSIÓ A UN LOCAL QUE ES DESTINA A HABITATGE.
 • A L'EFECTE DE LA DEDUCCIÓ DE DOTACIONS PER DETERIORAMENT DE CRÈDITS SOBRE UNA ENTITAT, LA DECLARACIÓ DE CONCURS DE CREDITORS ÉS EQUIVALENT A LA INSOLVÈNCIA JUDICIALMENT DECLARADA.
 • AMPLIAR L'ABAST DE LA COMPROVACIÓ LIMITADA EXIGEIX QUE HISENDA HO COMUNIQUI AL CONTRIBUENT ABANS DEL TERMINI D'AL·LEGACIONS.
 • SENTÈNCIA PIONERA SOBRE ELS TERMINIS PER RECLA-MAR L'IMPOST DE PLUSVÀLUA QUE VA ANUL·LAR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
 • L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA AMPLIA EL FOCUS A PIMES I EMPRESES FAMILIARS EN ATACAR OPERACIONS VINCULADES.
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Maig 2022

 • L'AUDIÈNCIA NACIONAL CONSIDERA QUE SÓN DESPESES DEDUÏBLES LES RETRIBUCIONS DELS ADMINISTRADORES SI AQUESTS NO VAN IMPUGNAR ELS ACORDS DE RETRIBUCIÓ.
 • NOVETATS EN L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA I EN L'IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS.
 • EXISTEIX ACTIVITAT ECONÒMICA D'ARRENDAMENT D'IMMOBLES, ENCARA QUE EL TREBALLADOR CONTRACTAT A TEMPS COMPLET ESTIGUI INFRAUTILIZAT.
 • IMPLICACIONS A LA DECLARACIÓ DE L'IRPF 2021 PER HAVER REBUT L'INGRÉS MÍNIM VITAL.
 • NOUS IMPOSTOS CONTEMPLATS EN LA LLEI 7/2022, DE 8 D'ABRIL, DE RESIDUS I SÒLS CONTAMINATS PER A UNA ECONOMIA CIRCULAR.
 • OBLIGACIONS COMPTABLES I MERCANTILS REFERIDES A LA FORMULACIÓ, APROVACIÓ DE COMPTES ANUALS, DIPÒSIT I PRESENTACIÓ DE LLIBRES DAVANT EL REGISTRE MERCANTIL.
 • DISPOSICIONS ABRIL 2022
 • CALENDARI FISCAL MAIG 2022

 

Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Abril 2022

 • FULL DE RUTA D'UNA REFORMA FISCAL PLANTEJADA PER ADAPTAR EL MODEL IMPOSITIU A LA REALITAT ECONÒMICA DEL SEGLE XXI.
 • MESURES URGENTS DE SUPORT AL SECTOR AGRARI PER CAUSA DE LA SEQUERA.
 • CAMPANYA IMPOSTOS RENDA I PATRIMONI 2021: PUBLICATS AL BOE ELS MODELS I EL LLOC, FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DELS MATEIXOS.
 • EL TRIBUNAL SUPREM AMPLIA LES POSSIBILITATS DE REVOCAR LES LIQUIDACIONS TRIBUTÀRIES FERMES.
 • CANVI DE CRITERI DEL TEAC RESPECTE DE LA TRIBUTACIÓ DE LA CESSIÓ DE L'ÚS D'UN VEHICLE AFECTE A L'ACTIVITAT PER A L'ÚS PARCIAL AMB FINS PRIVATS.
 • DISPOSICIONS AUTONÒMIQUES I FORALS
 • CALENDARI  FISCAL
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Març 2022

 • S'APLICA LA REDUCCIÓ A L'ISD PER LA DONACIÓ D'UNA EMPRESA FAMILIAR, ENCARA QUE S'INCLOU ACTIUS REPRESENTATIUS DE LA PARTICIPACIÓ EN FONS PROPIS D'UNA ENTITAT TERCERA O DE LA CESSIÓ DE CAPITALS A TERCERS.
 • DIRECTRIUS DEL PLA ANUAL DE CONTROL TRIBUTARI.
 • LEGALITZACIÓ TELEMÀTICA DELS LLIBRES DE COMPTABILITAT I LLIBRE D'ACTES.
 • LA MERITACIÓ DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (IIVTNU) A LA LLUM DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 182/2021.
 • MODIFICACIÓ DEL MODEL 720 DESPRÉS DE LA SENTÈNCIA DEL TJUE.
 • CALENDARI FISCAL // MARÇ
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Febrer 2022

 • EL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UNIÓ EUROPEA (TSJU) DECLARA EL MODEL 720 CONTRARI AL DRET DE LA UNIÓ EN ALGUNS ASPECTES.
 • TRACTAMENT A L'IRPF DE LES QUANTITATS QUE L'ARRENDADOR PERCEBI EN EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA DE DESNONAMENT.
 • EL TRIBUNAL SUPREM DECLARA QUE PER A APLICAR LA REDUCCIÓ DEL 95 PER 100 EN LA BASE DE L'IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS (ISD) PER LA TRANSMISSIÓ D'UNA EMPRESA FAMILIAR NO S'EXIGEIX MANTENIR DURANT DEU ANYS LA MATEIXA ACTIVITAT ECONÒMICA SINÓ EL VALOR DE LA UNITAT ECONÒMICA.
 • EXISTÈNCIA DE MITJANS HUMANS I MATERIALS EN L'ADREÇA I GESTIÓ DE LES PARTICIPACIONS EN UNA SOCIETAT “HOLDING”.
 • NOVETATS AL SISTEMA INTRASTAT.
 • NOVETATS EN EL MODEL DE DECLARACIÓ ANUAL D'OPERACIONS AMB TERCERS.
 • PROJECTES NORMATIUS. MESURES FISCALS CONTIN-GUDES EN EL PROJECTE DE LLEI DE FOMENT DE L'ECOSISTEMA DE LES EMPRESES EMERGENTS.   
 • CALENDARI FISCAL // FEBRER 2022
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Gener 2022

 • PUBLICADA AL BOE I AMB MÍNIMS CANVIS RESPECTE A 2021 L'ORDRE DE MÒDULS PER A 2022.
 • CANVI DE CRITERI DEL TEAC: OBLIGA A L'ADMINISTRACIÓ A REGULARITZAR ÍNTEGRAMENT L'IVA, SENSE NECESSITAT QUE EL CONTRIBUENT HO RECLAMI.
 • NOVES BONIFICACIONS EN IMPOSTOS LOCALS I PRÒRROGA DE LA REBAIXA DE TIPUS IMPOSITIUS DE L'IVA.
 • EL TRIBUNAL SUPREM ES MANIFESTA SOBRE LA COM-PENSACIÓ DE BASES IMPOSABLES NEGATIVES EN DECLARACIONS EXTEMPORÀNIES.
 • MODIFICACIONS EN ELS MODELS 303, 347, 05 i 06.
 • MODIFICACIÓ DEL RÈGIM ECONÒMIC I FISCAL DE CANÀRIES.
 • CALENDARI FISCAL // GENER 2022
 • ADDENDA
Veure butlletí