Butlletins

Butlletí sobre l'actualitat fiscal

Butlletí Comput Informa // Desembre 2021

 • L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA PODRÀ ACCEDIR AL REGISTRE DE TITULARITATS REALS DEL REGISTRE MERCANTIL.
 • EL TRIBUNAL SUPREM FIXA EL VALOR D'ADQUISICIÓ PER A L'AMORTITZACIÓ A L'IRPF D'IMMOBLES ADQUIRITS PER HERÈNCIA O DONACIÓ.
 • MESURES FISCALS CONTINGUDES EN EL REIAL DECRET-LLEI 24/2021 ÒMNIBUS DE TRANSPOSICIÓ DE DIRECTIVES COMUNITÀRIES.
 • UN COMUNER D'UNA COMUNITAT DE BÉNS NO POT COMPTAR COM A PERSONA EMPLEADA A EFECTES DE CONSIDERAR A IRPF L'ARRENDAMENT DELS SEUS IMMOBLES COM A ACTIVITAT ECONÒMICA.
 • ACLARIMENT DE LA POSTURA DEL TEAC SOBRE LA COMPENSACIÓ DE BASES IMPOSABLES NEGATIVES.
 • EL TEAC CANVIA DE CRITERI QUANT A LA DEDUÏBILITAT DELS INTERESSOS DE DEMORA DERIVATS DE REGULARITZACIONS TRIBUTÀRIES ADMINISTRATIVES.
 • CALENDARI FISCAL DESEMBRE 2021.
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Novembre 2021

 • NOVES DEDUCCIONS A LA QUOTA DE L'IRPF PER INCENTIVAR LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D'HABITATGES
 • FACTOR DE MINORACIÓ (REBAIXES DEL VALOR DELS ACTIUS PER REDUIR LA FACTURA FISCAL) APLICABLE PER A LA VALORACIÓ D'IMMOBLES.
 • MESURES FISCALS CONTINGUDES EN EL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PER A 2021.
 • EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DECLARARÀ INCONSTITUCIONAL I NUL L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS.
 • CALENDARI FISCAL NOVEMBRE 2021.
Veure butlletí

ADDENDA // Novembre 2021

IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Octubre 2021

 • QUÈ HA D'ENTENDRE'S PER PERÍODE DE GENERACIÓ EN LA IMPUTACIÓ TEMPORAL DELS RENDIMENTS DE CAPITAL IMMOBILIARI?
 • EL TRIBUNAL SUPREM CORROBORA EL DRET A PRESENTAR NOVES FACTURES EN JUDICIS CONTRA HACIENDA.
 • REQUISITS FORMALS EN LES FACTURES DE COMBUSTIBLE EMESES A FAVOR DE PROFESSIONALS QUE PUGUIN TENIR DRET A LA DEDUCCIÓ DE L'IVA SUPORTAT I COM A DESPESA DEDUÏBLE EN L'IRPF.
 • PERQUÈ ELS VALS MENJADOR O TARGETES RESTAURANT CONSTITUEIXIN RENDES EN ESPÈCIE EXEMPTES, TANT L'OCUPADOR COM L'EMPLEAT ESTAN OBLIGATS A COMPLIR AMB ELS REQUISITS EXIGITS.
 • L'IMPORT HAGUT DE QUE L'AVALISTA HA SATISFET NO ES CONVERTEIX EN UNA PÈRDUA PATRIMONIAL DE FORMA AUTOMÀTICA SINÓ EN UN DRET DE CRÈDIT CONTRA L'AVALAT.
 • IMPORTANTS SANCIONS PER USAR PROGRAMARI COMPTABLE MANIPULABLE A PARTIR DE L'11 D'OCTUBRE.
 • CALENDARI FISCAL OCTUBRE 2021.
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Setembre 2021

 • NOVETATS LEGISLATIVES EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS, DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA I DELS CONSUMIDORS.
 • CONSEQÜÈNCIES DE L'INCOMPLIMENT DE LA LIMITACIÓ DE PAGAMENTS EN EFECTIU A 1.000 EUROS.
 • EL TRIBUNAL SUPREM FIXA QUE HISENDA NO POT UTILITZAR PROVES OBTINGUDES DURANT UN REGISTRE A TERCERS QUE SIGUIN DECLARADES NUL·LES PER SENTÈNCIA PENAL.
 • UNIFICACIÓ DE CRITERI PEL TRIBUNAL ECONÒMIC ADMINISTRATIU CENTRAL (TEAC): LA RESPONSABILITAT SOLIDÀRIA PER OCULTACIÓ O AIXECAMENT DE BÉNS OBJECTO D'EMBARGAMENT ÉS DE CARÀCTER TENDENCIAL, SENSE NECESSITAT DE LA CONSECUCIÓ D'UN RESULTAT.
 • NOU RÈGIM DE REVOCACIÓ DEL NOMBRE D'IDENTIFICACIÓ FISCAL (NIF) PER A LES SOCIETATS SENSE ACTIVITAT ECONÒMICA.
 • CALENDARI FISCAL SETEMBRE 2021.
Veure butlletí

ADDENDA JULIOL-AGOST // Juliol 2021

LLEI DE MESURES DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA EL FRAU FISCAL

Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Juliol 2021

 • RESTABLIMENT DE L'OBLIGACIÓ D'INFORMACIÓ SOBRE LA CESSIÓ D'ÚS D'HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTIQUES I MODIFICACIONS EN EL REGLAMENT DE L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT.
 • APROVAT EL PROJECTE DE LLEI CONTRA EL FRAU AL CONGRÉS DELS DIPUTATS, QUE PROHIBEIX LES AMNISTIES FISCALS I AMPLIA EL LLISTAT DE DEUTORS A LA HISENDA PÚBLICA.
 • APROVAT EL MODEL 490 D'AUTOLIQUIDACIÓ DE L'IMPOST SOBRE DETERMINATS SERVEIS DIGITALS.
 • EL TRIBUNAL ECONÒMIC ADMINISTRATIU CENTRAL (TEAC) UNIFICA CRITERI EN ELS INICIOS D'UN PROCEDIMENT DE COMPROVACIÓ LIMITADA MITJANÇANT NOTIFICACIÓ DE PROPOSTA DE LIQUIDACIÓ PROVISIONAL.
 • RÈGIMS ESPECIALS DE FINESTRETA ÚNICA: GESTIÓ DE L'IVA DERIVAT DE L'I-COMMERCE.
 • REDUCCIÓN D'IMPOSTOS, UNA SOLUCIÓ PROVISIONAL AL COST DE LA FACTURA ELÉCTRICA.
 • CALENDARI FISCAL JULIOL-AGOST 2021.
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Juny 2021

 • MODIFICACIONS EN L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT INCLOSES EN EL REAL DECRETO-LLEI 7/2021, DE 27 D'ABRIL.
 • MESURES URGENTS PER PAL·LIAR ELS DANYS CAUSATS PER LA BORRASCA "FILOMENA".
 • ÉS EL DEPARTAMENT D'INSPECCIÓ I NO EL DE GESTIÓ QUAL HA COMPROVAR ELS RÈGIMS ESPECIALS DE SOCIETATS, IRPF I IVA.
 • MODIFICACIONS TRIBUTÀRIES REGLAMENTÀRIES.
 • CALENDARI FISCAL JUNY 2021.
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Maig 2021

 • EL TRIBUNAL SUPREM AMPLIA EL MARGE DE LES EMPRESES PER A LA DEDUCCIÓ DE DESPESES EN L'IMPOST SOBRE SOCIETATS.
 • LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS FIXA CRITERI SOBRE LA RESIDÈNCIA FISCAL DELS TELETREBALLADORS.
 • TRIBUTACIÓ EN IRPF DE LA DEVOLUCIÓ PER LA TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL (TGSS) DE DIFERÈNCIES DE QUOTES DEL RETA PER APLICACIÓ DE LA "TARIFA PLANA" A AUTÒNOMS SOCIETARIS.
 • FRACCIONAMENT EXTRAORDINARI DEL PAGAMENT DEL DEUTE DE L'IRPF DE L'EXERCICI 2020 PER A TREBALLADORS AFECTATS PER UN ERTO.
 • PLANIFICACIÓ FISCAL CONSIDERADA AGRESSIVA: NOVA OBLIGACIÓ FORMAL.
 • MESURES COMPLEMENTÀRIES DE SUPORT A EMPRE-SES I AUTÒNOMS AFECTATS PER LA PANDÈMIA DE COVID-19.
 • CALENDARI FISCAL // MAIG 2021
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Abril 2021

 • REIAL DECRET LLEI 5/2021, DE 12 DE MARÇ, DE MESURES EXTRAORDINÀRIES DE SUPORT A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL EN RESPOSTA A LA PANDÈMIA DE LA COVID-19.
 • EXEMPCIÓ PER REINVERSIÓ DEL GUANY PATRIMONIAL OBTINGUT PER LA VENDA DE L'ANTERIOR HABITATGE HABITUAL EN L'IRPF.
 • NO TÉ INCIDÈNCIA EN L'AUTÒNOM QUE PERCEP LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D'ACTIVITAT A CONSEQÜÈNCIA DE LA COVID-19.
 • RECUPERACIÓ DE L'IVA EN FACTURES IMPAGADES.
 • CONSEQÜÈNCIES EN L'IRPF PER A CONTRIBUENTS AFECTATS PER ERTO EN 2020.
 • INFORMACIÓ PER A PERCEPTORS DE L'INGRÉS MÍNIM VITAL EN 2020, DE CARA A LA CAMPANYA DE RENDA 2020.
 • CALENDARI FISCAL // ABRIL 2021
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Març 2021

 • MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL DE COMPTABILITAT.
 • RESOLUCIÓ DE L'ICAC SOBRE NOUS CRITERIS COMPTABLES PER AL RECONEIXEMENT D'INGRESSOS PEL LLIURAMENT DE BÉNS I LA PRESTACIÓ DE SERVEIS.
 • SANCIONS PER NO DIPOSITAR ELS COMPTES ANUALS EN EL REGISTRE MERCANTIL.
 • DIRECTRIUS DEL PLA ANUAL DE CONTROL TRIBUTARI.
 • COMPENSACIÓ DE BASES IMPOSABLES NEGATIVES EN LA RECTIFICACIÓ D'UNA AUTOLIQUIDACIÓ.
 • EL TRIBUNAL SUPREM CONFIRMA LA DEDUÏBILITAT DELS INTERESSOS DE DEMORA EN L'IMPOST DE SOCIETATS AL NO TENIR AQUESTS CARÀCTER PUNITIU O SANCIONADOR.
 • CALENDARI FISCAL // MARÇ 2021
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Febrer 2021

 • SET NOVES DECLARACIONS ENTRE LES PRINCIPALS NOVETATS FORMALS DE NOVA APLICACIÓ EN L'EXERCICI 2021.
 • DEDUCCIÓ DE SUBMINISTRAMENTS DEL DOMICILI D'UN PROFESSIONAL DURANT LA COVID-19.
 • PRINCIPALS MESURES APROVADES PEL REIAL DECRET LLEI 35/2020.
 • DEVOLUCIÓ DE L'IMPOST SUPORTAT A EMPRESARIS O PROFESSIONALS ESTABLERTS Al REGNE UNIT DE GRAN BRETANYA I IRLANDA DEL NORD.
 • LA IMPORTÀNCIA D'ACCEPTAR LES NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA A L'EFECTE DE LA SEVA EFECTIVITAT.
 • PRÒXIMA ACTUALITZACIÓ DELS MARCS COMPTABLE I D'AUDITORIA, ADAPTANT-LOS A LA NORMATIVA EUROPEA.
 • CALENDARI FISCAL // FEBRER 2021
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Gener 2021

 • NOVETATS EN MATÈRIA FISCAL CONTEMPLADES EN EL REIAL DECRET LLEI 39/2020 DE 29 DE DESEMBRE.
 • LES INSPECCIONS TRIBUTÀRIES: EL REGISTRE DE DOMICILIS O D'EMPRESES I LES CAIXES DE SEGURETAT PRIVADES.
 • ORDRE DE MÒDULS PER A 2021. PUBLICADA EN EL BOE I AMB MÍNIMS CANVIS.
 • NO ESTAN SUBJECTES A l'IRPF ELS INTERESSOS DE DEMORA EN LES DEVOLUCIONS D'INGRESSOS INDEGUTS.
 • TRIBUTACIÓ EN L'IRPF DEL RESCAT D'UN PLA DE PENSIONS QUAN NO ES VA EFECTUAR LA REDUCCIÓ EN EL MOMENT DE L'APORTACIÓ.
 • S'HAURÀ DE SER MÉS ACURAT AMB ELS PROGRAMES DE COMPTABILITAT A PARTIR DE 2021.
 • RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ENFRONT DE LA HISENDA PÚBLICA DE TOTES LES PERSONES QUE FORMEN EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.
 • CALENDARI FISCAL // GENER 2021
 • ADDENDES
Veure butlletí