Butlletins

Butlletí sobre l'actualitat fiscal

Butlletí Comput Informa // Desembre 2020

 • MESURES TRIBUTÀRIES EN EL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PER A 2021.
 • NOVETATS EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA INTRODUÏDES PEL REIAL DECRET LLEI 34/2020 DE MESURES URGENTS DE SUPORT A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL I AL SECTOR ENERGÈTIC I EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA.
 • TRIBUTACIÓ DE LES DESPESES RELATIVES Al TELETREBALL.
 • LA IMPORTÀNCIA DELS INFORMES D'AUDITORIA PER A DESVIRTUAR LA RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA DELS ADMINISTRADORS.
 • MODIFICACIONS EN LA GESTIÓ DELS LLIBRES REGISTRE DE L'IVA MITJANÇANT LA SEU ELECTRÒNICA DE L'AEAT.
 • CALENDARI FISCAL
 • ADDENDA BREXIT
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Novembre 2020

 • LLEIS DE L'IMPOST SOBRE DETERMINATS SERVEIS DIGITALS I DE L'IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES.
 • POSSIBILITAT D'INICIAR UN PROCEDIMENT SANCIONADOR AMB ANTERIORITAT A LA NOTIFICACIÓ DE L'ACORD DE LIQUIDACIÓ DEL QUAL DERIVA.
 • REGULACIÓ COMPTABLE I TRIBUTÀRIA DE LES OPERACIONS DE REESTRUCTURACIÓ DE DEUTE: CAPITALITZACIÓ DE PRÉSTECS.
 • NOU IMPULS A LA LLEI DE LLUITA CONTRA EL FRAU FISCAL.
 • TRIBUTACIÓ DELS PREMIS COMPARTITS OBTINGUTS EN JOCS DE "LOTERIES I APOSTES DE L'ESTAT".
 • AJUDES DEL PLA RENOVE 2020.
 • CALENDARI FISCAL.
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Octubre 2020

 • CONSEQÜÈNCIES EN LA FISCALITAT DE LA DEROGACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 27/2020, DE 4 D'AGOST, DE MESURES FINANCERES, DE CARÀCTER EXTRAORDINARI I URGENT, APLICABLES A LES ENTITATS LOCALS.
 • SI EL CÀRREC ÉS GRATUÏT LES RETRIBUCIONS A ADMINISTRADORS NO SÓN DEDUÏBLES EN L'IMPOST DE SOCIETATS.
 • TRACTAMENT EN L'IVA D'UNA MORATÒRIA EN L'ARRENDAMENT D'UN LOCAL COMERCIAL.
 • ESTÀ EXEMPTA DE L'IRPF LA INDEMNITZACIÓ MÍNIMA OBLIGATÒRIA DE 7 DIES DE SALARI PER ANY TREBALLAT A LA QUAL TÉ DRET QUALSEVOL DIRECTIU EN SER ACOMIADAT.
 • EL RÈGIM ESPECIAL DE L'IMPOST DE SOCIETATS D'ENTITATS DEDICADES A L'ARRENDAMENT D'HABITATGES NO ES POT CONDICIONAR ALS REQUISITS DE LA LLEI DE L'IRPF.
 • L'APORTACIÓ D'UN CRÈDIT A UNA NOVA EMPRESA I LA SEVA DEDUCCIÓ EN L'IRPF.
 • DISPOSICIÓ DELS DRETS CONSOLIDATS DELS PLANS DE PENSIONS PER LA CRISI SANITÀRIA DERIVADA DEL CORONAVIRUS.
 • CALENDARI FISCAL.
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Setembre 2020

 • RETRIBUCIÓ DELS ADMINISTRADORS I CONSELLERS
 • APROFITAMENT DE LA COMPENSACIÓ DE BASES IMPOSABLES NEGATIVES D'EXERCICIS ANTERIORS
 • EXEMPCIÓ EN AJD DE LES ESCRIPTURES DE FORMALITZACIÓ DE LES MORATÒRIES HIPOTECÀRIES PER Al SECTOR TURÍSTIC
 • EL TRIBUNAL SUPREM REBUTJA QUE LA INSPECCIÓ APLICACIÓ EL CRITERI DE LA INSCRIPCIÓ COMPTABLE AlS INGRESSOS (ANTICIPATS) I EL DE LA MERITACIÓ A LES DESPESES (COMPTABILITZATS CORRECTAMENT)
 • EL TRIBUNAL SUPREM ANUL·LA L'ARTICLE QUE ESTABLEIX L'OBLIGACIÓ D'INFORMAR HISENDA SOBRE LA CESSIÓ D'ÚS D'HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTIQUES
 • CONSULTES PUBLICADES PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS EN RELACIÓ AMB LA COVID 19
 • MESURES FISCALS QUE ES CONTEMPLEN EN EL REIAL DECRET LLEI 27/2020, DE 4 D'AGOST, DE MESURES FINANCERES, DE CARÀCTER EXTRAORDINARI I URGENT, APLICABLES A LES ENTITATS PER A COMBATRE ELS EFECTES DE LA COVID-19
 • POSPOSICIÓ DE L'ENTRADA EN VIGOR DE DIVERSES MESURES EN L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT RELACIONADES AMB EL COMERÇ ELECTRÒNIC TRANSFRONTERER
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Juliol 2020

 • AMPLIACIÓ DE LA VIGÈNCIA D'ÚS DE CERTIFICATS ELECTRÒNICS CADUCATS
 • MODELS DE DECLARACIÓ DE L'IMPOST DE SOCIETATS I L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS 2019. NOVETATS COVID-19
 • MESURES FISCALS EN MATÈRIA DE L'IMPOST DE SOCIETATS PER A LA REACTIVACIÓ DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA
 • INSPECCIONS TRIBUTÀRIES MITJANÇANT VIDEOCONFERÈNCIA
 • NOUS MODELS PER A LA REGULARITZACIÓ VOLUNTÀRIA DEL DEUTE TRIBUTARI
 • NO INTERRUPCIÓ DE LA PRESCRIPCIÓ TRIBUTÀRIA AMB LA PRESENTACIÓ DEL RESUM ANUAL DE L'IMPOST SOBRE  EL VALOR AFEGIT
 • EL TRIBUNAL SUPREM FIXA LA INTERPRETACIÓ SOBRE EL CONCEPTE D'AIXOVAR DOMÈSTIC I QUINS BÉNS HAN D'EXCLOURE'S A L'EFECTE DE L'IMPOST DE SUCCESSIONS
 • COSTES JUDICIALS: EL VENCEDOR PODRÀ DEDUIR DE L'IMPORT QUE REBI EN CONCEPTE DE COSTES LES DESPESES EN QUÈ HAGI INCORREGUT AMB MOTIU DEL PLET, AMB EL MÀXIM DE L'IMPORT QUE REBI
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Juny 2020

 • MESURES COMPLEMENTÀRIES EN MATÈRIA AGRÀRIA, CIENTÍFICA, ECONÒMICA, D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL I TRIBUTÀRIES PER A PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA COVID-19 CONTEMPLADES EN EL REIAL DECRET LLEI 19/2020
 • POSSIBLE AJORNAMENT DE LES NOVES DECLARACIONS INFORMATIVES
 • LÍMIT A LA DISTRIBUCIÓ DE DIVIDENDS AMB MOTIU DEL REIAL DECRET LLEI 18/2020 DE MESURES SOCIALS EN DEFENSA DE L'OCUPACIÓ
 • LES NOVETATS FISCALS QUE S'ACOSTEN
 • POSSIBILITAT DE RESCAT DE FONS CONSOLIDATS DE PLANS DE PENSIONS AMB MOTIU DE LA CRISI SANITÀRIA CAUSADA PER LA COVID-19
 • MESURES FISCALS DE SUPORT Al SECTOR CULTURAL CONTINGUDES EN EL REIAL DECRET LLEI 17/2020
 • MODIFICACIÓ DEL TERMINI D'INGRÉS EN PERÍODE VOLUNTARI DELS REBUTS DE L'IAE 2020 PER A QUOTES NACIONALS I PROVINCIALS
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Maig 2020

 • CAMPANYA DE RENDA 2019: 10 QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE
 • PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE LES MESURES FISCALS ADOPTADES DAVANT EL CORONAVIRUS.
 • DONATIUS COVID 19: EFECTES FISCALS I OBLIGACIONS FORMALS.
 • CÀLCUL DE LA QUANTIA DE L'AJORNAMENT PREVIST EN EL REIAL DECRET LLEI 7/2020.
 • CALENDARI FISCAL MAIG 2020
Veure butlletí

Addenda 5 // Abril 2020 // Abril 2020

REIAL DECRET LLEI 15/2020 DE MESURES URGENTS COMPLEMENTÀRIES PER A DONAR SUPORT A l'ECONOMIA I L'OCUPACIÓ

Veure butlletí

Addenda 4 // Abril 2020 // Abril 2020

INCIDÈNCIA COMPTABLE I FISCAL DELS COSTOS OCASIONATS PER LA CRISI DEL COVID-19

 

 

Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Abril 2020

 • RECAPITULACIÓ INFORMATIVA DE MESURES TRIBUTÀRIES, MERCANTILS I SOCIETÀRIES ADOPTADES ENFRONT DEL COVID-19.
 • LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS HIPOTECARIS QUE NO SOLS AFECTI EL TIPUS D'INTERÈS O Al TERMINI D'AMORTITZACIÓ ESTÀ EXEMPTA D'AJD.
 • LA REDUCCIÓ PER LLOGUER D'HABITATGE ÉS APLICABLE AMB INDEPENDÈNCIA DE LA SEVA QUALIFICACIÓ EN LA LLEI D'ARRENDAMENTS URBANS.
 • REGULARITZACIÓ VOLUNTÀRIA DE DEUTES TRIBUTARIS MITJANÇANT AUTOLIQUIDACIÓ.
 • EL TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIU CENTRAL UNIFICA CRITERI SOBRE LA IMPUGNACIÓ DE LES DILIGÈNCIES D'EMBARGAMENT QUE AFECTIN A TERCERS.
 • CAMPANYA DE LA RENDA I PATRIMONI 2019: PUBLICATS EN EL BOE ELS MODELS I EL LLOC, FORMA I TERMINIS DE PRESENTACIÓ D'AQUESTS.
 • CALENDARI FISCAL.
Veure butlletí

Addenda 2 Març 2020 // Març 2020

 • REIAL DECRET LLEI 8/2020, DE 17 DE MARÇ, DE MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES PER A FER FRONT A L'IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19
 • CERTIFICATS ELECTRÒNICS DE PRÒXIMA CADUCITAT
 • INFORMACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS TRIBUTÀRIES DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES I FORALS COM A CONSEQÜÈNCIA DEL CORONAVIRUS
Veure butlletí

Addenda Març 2020 // Març 2020

AJORNAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS PREVIST EN EL REIAL DECRET LLEI 7/2020, DE MESURES URGENTS ARRAN DEL COVID-19

Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Març 2020

 • SÓN ELS OCUPADORS ELS QUI SUPORTEN LA CÀRREGA D'ACREDITAR ENFRONT D'HISENDA LA VERACITAT DE LES DIETES PAGADES ALS SEUS TREBALLADORS.
 • CANVIS EN L'IVA DEL COMERÇ INTRACOMUNITARI.
 • ALTRES MESURES TRIBUTÀRIES CONTEMPLADES EN EL REIAL DECRET LLEI 3/2020, DE 4 DE FEBRER, DE MESURES URGENTS PEL QUAL S'INCORPOREN A l'ORDENAMENT JURÍDIC ESPANYOL DIVERSES DIRECTIVES DE LA UNIÓ EUROPEA.
 • CONSIDERACIÓ COM A ENTITATS EN RÈGIM D'ATRIBUCIÓ DE RENDES A DETERMINADES ENTITATS CONSTITUÏDES A l'ESTRANGER.
 • EL 30 D'ABRIL: DATA LÍMIT PER A LA LEGALITZACIÓ TELEMÀTICA DELS LLIBRES DE COMERÇ I DELS LLIBRES SOCIETARIS.
 • DIRECTRIUS GENERALS DEL PLA ANUAL DE CONTROL TRIBUTARI I DUANER DE 2020.
 • APROVATS ELS NOUS IMPOSTOS DIGITAL I FINANCER.
 • HISENDA DISPOSARÀ D'INFORMACIÓ ACTUALITZADA SOBRE LA TITULARITAT REAL DE LES EMPRESES.
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Febrer 2020

 • PREUS MITJANS DE VENDA PER A 2020 APLICABLES EN LA GESTIÓ DE L'IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS, IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS I IMPOST ESPECIAL SOBRE DETERMINATS MITJANS DE TRANSPORT.
 • TITULARITAT DELS SALDOS DE COMPTES BANCARIS QUE FIGUREN A NOM DE DIVERSES PERSONES.
 • EL TRIBUNAL SUPREM ADMET LA LEGALITAT DE LES SOCIETATS PROFESSIONALS SI LA SEVA EXISTÈNCIA RESPON A UN MOTIU ECONÒMIC VÀLID.
 • INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE MERCANTIL DE LES PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES QUE DE MANERA EMPRESARIAL O PROFESSIONAL PRESTEN ELS SERVEIS DESCRITS EN L'ARTICLE 2.1.0) DE LA LLEI 10/2010, DE 28 D'ABRIL, DE PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS I FINANÇAMENT DEL TERRORISME.
 • CALENDARI FISCAL // FEBRER 2020.
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Gener 2020

 • REFLEXIONS PER AL TANCAMENT DE L'ANY COMPTABLE I FISCAL 2019..
 • COMENTARIS AL REIAL DECRET-LLEI 18/2019, DE 27 DE DESEMBRE, PEL QUAL S'ADOPTEN DETERMINADES MESURES EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, CADASTRAL I DE SEGURETAT SOCIAL.
 • PUBLICADA EN EL BOE I AMB MÍNIMS CANVIS L'ORDRE DE MÒDULS PER A 2020.
 • MESURES TRIBUTÀRIES PROGRAMA COALICIÓ PSOE - UNIDES PODEMOS.
 • ESTÀ EXEMPTA D'IRPF LA INDEMNITZACIÓ OBLIGATÒRIA PER CESSAMENT DE L'ALT DIRECTIU.
 • NOVETATS EN LES DECLARACIONS INFORMATIVES 2019.
 • LA VENDA D'OR D'UN PARTICULAR A UN PROFESSIONAL DEL SECTOR ESTÀ SUBJECTA A l'IMPOST DE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS ONEROSES.
 • PUBLICAT PER A 2020 EL CALENDARI DE DIES INHÀBILS EN L'ÀMBIT DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT.
Veure butlletí