Butlletins

Butlletí sobre l'actualitat fiscal

Butlletí Comput Informa // Desembre 2019

 • CANVIS EN ELS MODELS 390, 349, 347 I 190.
 • POSSIBLES NOVETATS TRIBUTÀRIES PER A L'ANY 2020.
 • MÈTODE D'ESTIMACIÓ OBJECTIVA DE L'IRPF I RÈGIM SIMPLIFICAT DE L'IVA PER A 2020.
 • EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DECLARA INCONSTITUCIONAL L'IIVTNU (PLUSVÀLUA) QUAN LA QUOTA A PAGAR SUPERI L'INCREMENT O GUANY OBTINGUT.
 • LA RENÚNCIA ALS DRETS DE SUBSCRIPCIÓ PREFERENT ÉS UNA DONACIÓ A EFECTES FISCALS.
 • LA DESPESA DE COTITZACIÓ A AUTÒNOMS ÉS DEDUÏBLE ENCARA QUE EL CÀRREC D'ADMINISTRADOR NO SIGUI RETRIBUÏT.
 • IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT. MANERA DE COMPUTAR ELS TERMINIS PER A LA RECTIFICACIÓ “A LA BAIXA” DE QUOTES REPERCUTIDES.
 • CALENDARI FISCAL.
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Novembre 2019

 • L'EXEMPCIÓ DE LA INDEMNITZACIÓ PER ACOMIADAMENT EXIGEIX PROVAR QUE EL CESSAMENT HA ESTAT REAL.
 • EL TRIBUNAL SUPREM ANUL·LA L'APARTAT DEL REGLAMENT D'INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA SOBRE EL MOMENT PER COMUNICAR L'EXISTÈNCIA D'INDICIS DE DELICTE FISCAL.
 • OBLIGATS A PRESENTAR DAVANT L'AEAT DECLARACIÓ INFORMATIVA DE LA CESSIÓ D'ÚS D'HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTIQUES.
 • DEDUÏBILITAT EN L'IMPOST DE SOCIETATS DE LA RETRIBUCIÓ AL SOCI I ADMINISTRADOR ÚNIC.
 • EL TRIBUNAL SUPREM DICTAMINA QUE HISENDA POT EMBARGAR AL CONTRIBUENT LA PART DEL SALARI MÍNIM NO GASTAT.
 • CALENDARI FISCAL.
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Octubre 2019

 • S'ADMET LA DEDUCIBILITAT D'AQUELLES DESPESES JUSTIFICADES AMB TIQUETS SEMPRE QUE ESTIGUIN RELACIONADES AMB L'ACTIVITAT ECONÒMICA.
 • CONSEQÜÈNCIES DEL BREXIT EN L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT.
 • LA TAXACIÓ HIPOTECÀRIA NO ÉS UN MÈTODE VÀLID PER DETERMINAR EL VALOR REAL D'UN IMMOBLE.
 • IMPOST SOBRE EL PATRIMONI. TRIBUTACIÓ D'UNA INDEMNITZACIÓ PER ACOMIADAMENT.
 • LES DESPESES DE MANUTENCIÓ SÓN DEDUÏBLES EN L'IRPF DEL RENDIMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA.
 • L'IVA NO DEDUÏBLE ÉS DESPESA DEDUÏBLE EN L'IMPOST DE SOCIETATS.
 • TERMINIS D'EXPEDICIÓ I ENVIAMENT DE LES FACTURES.
 • CALENDARI FISCAL.
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Setembre 2019

 • UNA “LLISTA BLANCA” D'ASSESSORS FISCALS.
 • EL TRIBUNAL SUPREM ANUL·LA LES COSTES EN ELS PLETS AMB L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA.
 • EL TRIBUNAL SUPREM INSTA Al TRIBUNAL CONSTITUCIONAL A PRONUNCIAR-SE SOBRE LA CONFISCATORIEDAD DE LA PLUSVÀLUA.
 • EL TRACTAMENT FISCAL DELS DETERIORAMENTS DE LA CARTERA D'INSTRUMENTS DE PATRIMONI (ACCIONS, PARTICIPACIONS SOCIALS) I DE LES RENDES OBTINGUDES PER TRANSMISSIÓ D'AQUESTA CARTERA, QÜESTIONS RELATIVAMENT COMPLEXES.
 • CANVIS EN LA REGULACIÓ DELS LLIBRES REGISTRES EN L'IRPF.
 • VALORACIÓ EN UNA COMPRAVENDA D'IMMOBLE A EFECTES DE L'ITP I AJD.
 • CALENDARI FISCAL.
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Juliol 2019

 • L'ADMINISTRACIÓ NO POT REVISAR CONFORME A UN NOU CRITERI UNA LIQUIDACIÓ QUE S'AJUSTA AL CRITERI ANTERIOR.
 • VINCULACIÓ DE LA VALORACIÓ D'IMMOBLES EFECTUADA PER UNA ALTRA ADMINISTRACIÓ.
 • LLIBERTAT D'AMORTITZACIÓ: TERMINI PER A l'EXERCICI DE L'OPCIÓ.
 • SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ PER MOTIU DE MATERNITAT/PATERNITAT QUAN EXISTEIX UNA PRÈVIA RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA I FERMA.
 • DESTINACIÓ A ÚS TURÍSTIC DE L'HABITATGE HABITUAL. DEDUCCIÓ PER INVERSIÓ D'HABITATGE HABITUAL.
 • OPERACIONS VINCULADES. REGULARITZAT LA DESPESA DE L'ENTITAT MATRIU EN FAVOR DE LA PARTICIPADA, L'ADMINISTRACIÓ HA D'AJUSTAR EL CORRELATIU INGRÉS EN LA VINCULADA.
 • INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE MERCANTIL DELS PROFESSIONALS QUE PRESTEN SERVEIS A EMPRESES.
 • MODIFICACIÓ DEL TERMINI D'INGRÉS EN PERÍODE VOLUNTARI DELS REBUTS DE L' IAE 2019 PER A QUOTES NACIONALS I PROVINCIALS.
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Juny 2019

 • EL PRESENTAR LA DECLARACIÓ DE L'IRPF CONFORME A LA INFORMACIÓ SUBMINISTRADA PER L'AEAT NO GARANTEIX L'ABSÈNCIA DE SANCIÓ PER INFRACCIÓ TRIBUTÀRIA.
 • OBLIGACIÓ D'INFORMAR SOBRE LA CESSIÓ D'ÚS D'HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTIQUES.
 • NO HI HA GUANY DE PATRIMONI NO JUSTIFICADA SI S'ACREDITA QUE LA TITULARITAT DELS BÉNS PROCEDEIX D'UN EXERCICI PRESCRIT.
 • EN LA TRANSMISSIÓ D'UN TERRENY, LES DESPESES D'URBANITZACIÓ POSTERIORS A l'ADQUISICIÓ NO S'HAN D'AFEGIR Al PREU D'ADQUISICIÓ PER CALCULAR LA PLUSVÀLUA SUBJECTA A l'IMPOST.
 • PRESENTACIÓ EXTEMPORÀNIA DEL MODEL 720: EL TEAC ANUL·LA LA SANCIÓ DEL 150% DEL GUANY PATRIMONIAL IMPUTAT PEL VALOR DELS BÉNS A l'ESTRANGER PER FALTA DE CULPABILITAT.
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Maig 2019

 • IMPOST SOBRE EL PATRIMONI. EXEMPCIÓ DELS BÉNS I DRETS NECESARIS PER A l'EXERCICI D'UNA ACTIVITAT ECONÒMICA.
 • EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DECIDIRÀ SI LA PLUSVÀLUA EN L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (IIVTNU) RESPECTA ELS PRINCIPIS DE CAPACITAT ECONÒMICA, PROGRESSIVITAT I NO CONFISCATORIEDAD.
 • ADMÈS A TRÁMIT PEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL UN RECURS CONTRA EL REIAL DECRET-LLEI 2/2016 QUE VA INTRODUIR UN IMPORT MÍNIM EN ELS PAGAMENTS FRACCIONATS EN L'IMPOST DE SOCIETATS.
 • LA CONTROVERTIDA APLICACIÓ D'INCENTIUS FISCALS EN L'IRPF COM A CONSEQÜÈNCIA DE LES APORTACIONS VOLUNTÀRIES REALITZADES A COL·LEGIS CONCERTATS.
 • QUE EL CONSUM ELÈCTRIC DE L'HABITATGE HABITUAL NO SIGUI L'ORDINARI D'UNA FAMÍLIA, NO PRIVA DEL DRET A DEDUCCIÓ PER HABITATGE HABITUAL EN L'IRPF.
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Abril 2019

 • NOVETATS FISCALS EN MATÈRIA D'HABITATGE I LLOGUER.
 • NOTA DE L'AEAT SOBRE INTERPOSICIÓ DE SOCIETATS PER PERSONES FÍSIQUES.
 • RÈGIM DE VENDES A DISTÀNCIA DE L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT.
 • MODELS DE DECLARACIÓ DE L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES I IMPOST SOBRE EL PATRIMONI 2018.
 • DESENVOLUPAMENT COMPTABLE DEL PGC RELATIU A INSTRUMENTS FINANCERS I LA REGULACIÓ MERCANTIL DE LES SOCIETATS DE CAPITAL.
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Març 2019

 • IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT. PRECISIONS D'APLI-CACIÓ DEL TIPUS REDUÏT DEL 10 PER 100 ALS SERVEIS PRESTATS PER INTÈRPRETS, ARTISTES, DIRECTORS I TÈCNICS.
 • DEDUCCIÓ DELS DONATIUS EN COL·LEGIS CONCERTATS.
 • IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSI-QUES. DESPESES PER ESCOLES BRESSOL.
 • IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSI-QUES. L'EXEMPCIÓ DE LES INDEMNITZACIONS ACONSEGUEIX ALS INTERESSOS INDEMNITZATORIS GENERATS QUAN ES RETARDA EL SEU PAGAMENT.
 • EL VALOR DE TAXACIÓ A L'EFECTE DE SUBHASTA SERVEIX COM A PROVA DE LA MINUSVALIDESA EN LA TRANSMISSIÓ D'UN TERRENY GRAVAT PEL IIVTNU.
 • 30 D'ABRIL: DATA LÍMIT PER A LA LEGALITZACIÓ TELEMÀTICA DEL LLIBRE D'ACTES I DEL LLIBRE REGISTRE DE SOCIS / ACCIONS NOMINATIVES.
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Febrer 2019

 • NOVETATS TRIBUTÀRIES EN EL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PER A 2019.
 • DIRECTRIUS GENERALS DEL PLA ANUAL DE CONTROL TRIBUTARI I DUANER DE 2019.
 • NO DEDUÏBILITAT DELS INGRESSOS DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA FACTURA DEL TELÈFON MÒBIL, UTILITZAT INDISTINTAMENT PER A l'ACTIVITAT ECONÒMICA I PER A FINALITATS PARTICULARS.
 • LA DEVOLUCIÓ DE L'EXCÉS DE COTITZACIONS AL REPTA PER RAÓ DE PLURIACTIVITAT ÉS UN INGRÉS DE L'ACTIVITAT.
 • CONSEQÜÈNCIES FISCALS DE LA DEROGACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 21/2018, DE 14 DE DESEMBRE, DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA D'HABITATGE I LLOGUER.
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Gener 2019

 • EXEMPCIÓ EN L'IRPF DE LES PRESTACIONS PER MATER-NITAT/PATERNITAT PERCEBUDES DE LA SEGURETAT SOCIAL.
 • MÈTODE D'ESTIMACIÓ OBJECTIVA EN L'IRPF I RÈGIM ES-PECIAL SIMPLIFICAT EN L'IVA PER A 2019.
 • NOVETATS COMPTABLES EN PERSPECTIVA.
 • PROCEDIMENT D'INFRACCIÓ CONTRA ESPANYA (NÚME-RO 2014/4330) PER LA REGULACIÓ DEL RÈGIM SANCIONADOR DE LA DECLARACIÓ DE BÉNS I DRETS A l'ES-TRANGER (MODEL 720).
 • MESURES URGENTS EN MATÈRIA D'HABITATGE I LLOGUER.
 • ELS SUBJECTES NO OBLIGATS A DOCUMENTAR LES SEVES OPERACIONS VINCULADES PODEN SER SANCIONATS PER APLICACIÓ DEL RÈGIM SANCIONADOR GENE-RAL DE LA LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA.
 • LA PRESENTACIÓ D'UNA DECLARACIÓ EXTEMPORÀNIA DE L'IMPOST DE SOCIETATS IMPEDEIX LA COMPENSACIÓ DE BASES IMPOSABLES NEGATIVES.
 • MODIFICACIONS EN EL REGLAMENT DE L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES.
Veure butlletí

Addenda Gener // Gener 2019

 

 • NOVETATS EN MESURES TRIBUTÀRIES

 

Veure butlletí