Butlletins

Butlletí sobre l'actualitat fiscal

Butlletí Comput Informa // Desembre 2018

 • EL CONSELL DE MINISTRES APROVA QUE ELS BANCS PAGARAN EL AJD DELS PRÉSTECS HIPOTECARIS I NO SERÀ DEDUÏBLE EN EL IS.
 • ACLARIMENTS DEL TRIBUNAL ECONÒMIC ADMINISTRATIU CENTRAL (TEAC) EN LA VALORACIÓ D'IMMOBLES.
 • NOVA OBLIGACIÓ INFORMATIVA PER AL CONTROL DELS APARTAMENTS TURÍSTICS.
 • TERMINI DE PRESENTACIÓ DEL MODEL 347 DECLARACIÓ ANUAL D'OPERACIONS AMB TERCERES PERSONES.
 • CANVIS TRIBUTARIS PREVISTOS EN AVANTPROJECTES DE LLEI.
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Novembre 2018

 • NO ÉS EL PRESTATARI SINÓ QUI PRESTA ELS DINERS QUI HA DE PAGAR L'IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS EN LES ESCRIPTURES NOTARIALS D'UN PRÉSTEC AMB GARANTIA HIPOTECÀRIA.
 • CÒMPUT DEL TEMPS DE RESIDÈNCIA EN L'HABITATGE HABITUAL A L'EFECTE DE L'APLICACIÓ DE L'EXEMPCIÓ PER REINVERSIÓ.
 • TRIBUTS ACLAREIX LA VALORACIÓ DE LES REMUNERACIONS EN ESPÈCIE ALS ADMINISTRADORS.
 • COM HAN D'ACTUAR ELS CONTRIBUENTS PER OBTENIR LES DEVOLUCIONS DE LES RETENCIONS PER MATERNITAT.
 • TRACTAMENT EN L'IMPOST DE SOCIETATS DE L'ARRENDAMENT OPERATIU D'UN IMMOBLE DAVANT LES DIFICULTATS DE VENDA.

 

Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Octubre 2018

 • MODIFICACIONS EN LA REGULACIÓ DELS MODELS 202 I 222 DE PAGAMENTS FRACCIONATS DE L'IS I IRNR I 231 DE DECLARACIÓ D'INFORMACIÓ PAÍS PER PAÍS.
 • IMPOST DE SOCIETATS. PRESENTACIÓ DEL MODEL 232 DECLARACIÓ INFORMATIVA D'OPERACIONS VINCULADES I D'OPERACIONS RELACIONADES AMB PARADISOS FISCALS.
 • NOU PRONUNCIAMENT DEL TRIBUNAL SUPREM SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (IIVTNU): EL VALOR ESCRIPTURAT ÉS SUFICIENT PER DESPLAÇAR A l'ADMINISTRACIÓ LA CÀRREGA DE LA PROVA SOBRE LA INEXISTÈNCIA DE MINUSVALIDESA.
 • PRESUMPCIÓ QUE L'IVA DELS VEHICLES DELS AGENTS COMERCIALS, SIGUIN O NO COTXES D'EMPRESA, ÉS TOTALMENT DEDUÏBLE.
  ...
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Setembre 2018

 • INTERPRETACIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM RESPECTE ALS PRECEPTES DEL IIVTNU DECLARATS INCONSTITUCIONALS.
 • L'ADMINISTRACIÓ NO POT COMPROVAR EL VALOR D'UN IMMOBLE, A EFECTES    FISCALS, QUE UN CONTRIBUENT   HAGI CALCULAT DE CONFORMITAT AMB ELS CRITERIS ESTABLERTS PER AQUESTA MATEIXA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.
 • L'ARRENDAMENT DE VIVENDA PER ESTUDIANTS ES PODRÀ BENEFICIAR DE LA REDUCCIÓ DE LLOGUERS EN L'IRPF.
 • TRIBUTACIÓ PER TRANSMISSIONS PATRIMONIALES ONEROSES (TPO) DE L'APORTACIÓ D'IMMOBLES HIPOTECATS PER DEUTES AMB TERCERS.
 • ORGAN COMPETENT PER A L'EMISSIÓ D'INFORMES MOTIVATS REFERENTS A L'APLICACIÓ DE LA DEDUCCIÓ DE I+D i IT.
 • DETERMINADES DESPESES RELACIONADES AMB IMMOBLES: DESPESES  DE L'EXERCICI VERSUS MAJOR VALOR D'EXISTÈNCIES.

 

Veure butlletí

Addenda // Juliol 2018

 • MESURES FISCALS CONTINGUDES EN LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PER A L'ANY 2018
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Juliol 2018

 • LA COMPROVACIÓ DEL VALOR REAL D'IMMOBLES EN L'IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS MITJANÇANT L'APLICACIÓ DE COEFICIENTS SOBRE EL VALOR CADASTRAL,
 • LA TRIBUTACIÓ DELS LLOGUERS TURÍSTICS. ACTIVITAT DE LLOGUER D'APARTAMENTS TURÍSTICS.
 • LA LIMITACIÓ A LA DEDUCCIÓ TOTAL DE L'IVA DELS VEHICLES AFECTES NO ÉS MÉS QUE UNA PRESUMPCIÓ DESTRUCTIBLE AMB PROVES A FAVOR O EN CONTRA. NO HI HA EXTRALIMITACIÓ ANTICOMUNITÀRIA.
 • PROCEDIMENT SANCIONADOR. REDUCCIÓ PARCIAL DE LA SANCIÓ SI    ES PRESTA CONFORMITAT A LA REGULARITZACIÓ SIGNADA EN DISCONFORMITAT.
 • EL CÒMPUT DEL TERMINI TRANSCORREGUT PER ACORDAR L'AMPLIACIÓ D'ACTUACIONS ES FA EN BRUT, SENSE CORREGIR AMB DILACIONS IMPUTABLES AL CONTRIBUENT.
  ...
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Juny 2018

 • EL TRIBUNAL ECONÒMIC ADMINISTRATIU CENTRAL I LA SEGURETAT JURÍDICA EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA.
 • TRANSMISSIÓ DE VALORS NO COTITZATS. EL VALOR D'ADQUISICIÓ SERÀ EL DE L'ANTERIOR TRANSMISSIÓ SI VA SER COMPROVAT PER L'ADMINISTRACIÓ.
 • MODELS DE DECLARACIONS PER ALS PERÍODES IMPOSITIUS INICIATS A PARTIR DE L'1-1-2017 DE L’IS, DE L’IRNR CORRESPONENT A ESTABLIMENTS PERMANENTS I DE LES ENTITATS EN RÈGIM D'ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES A l'ESTRANGER AMB PRESÈNCIA AL TERRITORI ESPANYOL.
 • NOUS MODELS PER A LA PRESENTACIÓ DE COMPTES ANUALS: INFORMACIÓ SOBRE EL TITULAR REAL.
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Maig 2018

 • MESURES FISCALS CONTINGUDES EN EL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PER A l'ANY 2018.
 • NOUS MODELS PER A LA PRESENTACIÓ EN EL REGISTRE MERCANTIL DELS COMPTES ANUALS DELS SUBJECTES OBLIGATS A LA SEVA PUBLICACIÓ.
 • POSSIBILITAT D'AJORNAMENT O FRACCIONAMENT DE LA QUOTA A PAGAR PER L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES.
 • RENDES OBTINGUDES PER ADVOCATS EN LITIGIS DE MÉS DE DOS ANYS. POSSIBILITAT D'APLICAR-LOS REDUCCIONS FISCALS.
 • REDUCCIÓ PER ARRENDAMENT D'IMMOBLES DESTINATS A HABITATGE.
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Abril 2018

 • INDEMNITZACIÓ PER CESSAMENT DE LA RELACIÓ LABORAL ESPECIAL D'ALTA DIRECCIÓ.
 • CAMPAÑA DE LA RENDA I PATRIMONI 2017: S'HAN PUBLICAT EN EL BOE ELS MODELS I EL LLOC, FORMA I TERMINIS DE PRESENTACIÓ DELS MATEIXOS.
 • RÈGIM LEGAL DE LA REMUNERACIÓ DELS ADMINISTRADORS DE LES SOCIETATS DE CAPITAL.
 • IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES. COM REBAIXAR LA FACTURA FISCAL EN CAS DE PÈRDUA D'OCUPACIÓ EN 2017.
 • MODIFICACIONS DE DECLARACIÓ D'OPERACIONS SII.
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Març 2018

 • MODIFICACIONS DELS REGLAMENTS DE DESENVOLUPAMENT DE LA LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA.
 • PLA ANUAL DE CONTROL TRIBUTARI I DUANER 2018.
 • MODIFICACIONS EN LA REGULACIÓ DEL SISTEMA INSTRASTAT.
 • MODIFICACIONS AL REGLAMENT DE PLANS I FONS DE PENSIONS.
 • CALENDARI FISCAL MARÇ 2018.
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Febrer 2018

 • L'EMBARGAMENT TRIBUTARI. NOVETATS INTRODUÏDES PEL REIAL DECRET 1071/2017, DE 29 DE DESEMBRE, PEL QUAL ES MODIFICA EL REGLAMENT GENERAL DE RECAPTACIÓ.
 • NOVETATS TRIBUTÀRIES INTRODUÏDES EN LES MODIFICACIONS DE DIVERSOS IMPOSTOS.
 • PROPERA MODIFICACIÓ DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
 • CALENDARI FISCAL FEBRER 2018.
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Gener 2018

 • REFORMES TRIBUTÀRIES EN EL PLA ANUAL NORMATIU 2018.
 • NOVETATS EN LES DECLARACIONS INFORMATIVES 2017.
 • NO DEDUÏBILITAT DELS INTERESSOS DE DEMORA DERIVATS DE QUALSEVOL PROCEDIMIENT DE COMPROVACIÓ, JA SIGUI DE VERIFICACIÓ DE DADES, COMPROVACIÓ LIMITADA O INSPECCIÓ.
 • MÈTODE D'ESTIMACIÓ OBJECTIVA EN L'IRPF I EL RÈGIM ESPECIAL SIMPLIFICAT EN L'IVA PER A L' ANY 2018.
Veure butlletí