Butlletins

Butlletí sobre l'actualitat fiscal

Butlletí Comput Informa // Desembre 2017

 • MESURES FISCALS CONTINGUDES  EN LA LLEI 6/2017 DE REFORMES URGENTS DEL TREBALL AUTÒNOM.
 • RÈGIM SANCIONADOR EN CAS D'INCOMPLIMENT DE L'OBLIGACIÓ DE PRESENTAR EL MODEL 232 PER OPERACIONS VINCULADES.
 • MESURES FISCALS CONTINGUDES EN LA LLEI 9/2017 DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC.
 • NOUS TERMINIS DE PRESENTACIÓ DELS MODELS 190 PER A LA DECLARACIÓ DEL RESUM ANUAL DE RETENCIONS I INGRESSOS A COMPTE DE L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES SOBRE RENDIMENTS DEL TREBALL I D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES, PREMIS I DETERMINATS GUANYS PATRIMONIALS I IMPUTACIONS DE RENDA I DELS MODELS 171, 184, 345 i 347.
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Novembre 2017

 • IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (IIVTNU). ALGUNES REFLEXIONS ARRAN DE LA SENTÈNCIA DEL TSJ DE MADRID DEL 19 DE JULIOL DE 2017.
 • APLICACIÓ PROPORCIONAL DE L'EXEMPCIÓ PER HABITATGE HABITUAL PER A MAJORS DE 65 ANYS SI HAN ARRENDAT PARCIALMENT L'HABITATGE.
 • LA COMUNICACIÓ D'INICI D'UN PROCEDIMENT DE COMPROVACIÓ DE CARÀCTER PARCIAL NO TÉ NATURALESA DE REQUERIMENT PREVI RESPECTE DE LA REGULARITZACIÓ POSTERIOR D'ALTRES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES TOT I QUE ES PUGUIN ENTENDRE RELACIONADES.
 • EXEMPCIÓ DE LES PARTICIPACIONS EN ENTITATS EN L'IMPOST SOBRE DONACIONS. REMUNERACIÓ PER L'EXERCICI DE LES FUNCIONS DE DIRECCIÓ.
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Octubre 2017

 • NOVA DECLARACIÓ INFORMATIVA D'OPERACIONS VINCULADES I D'OPERACIONS I SITUACIONS RELACIONADES AMB PARADISOS FISCALS.
 • CONSULTA DE LA DGT SOBRE SUBMINISTRAMENT IMMEDIAT D'INFORMACIÓ (SII).
 • ESTÀ LEGITIMADA PER IMPUGNAR LA LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (IIVTNU) LA PERSONA QUE S'OBLIGA AL PAGAMENT DE L'IMPOST MITJANÇANT UN CONTRACTE D'ARRENDAMENT FINANCER.
 • LA COMPENSACIÓ DE BASES IMPOSABLES COM A "OPCIÓ".
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Setembre 2017

 • PROJECTES DE MODIFICACIÓ DELS REGLAMENTS DE L'IRPF, IMPOST DE SOCIETATS, IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS I DELS REGLAMENTS DE DESENVOLUPAMENT DE LA LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA.
 • PROJECTE DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE L'IVA I DEL REGLAMENT DE FACTURACIÓ.
 • ALGUNS COMENTARIS SOBRE LES ENTITATS PATRIMONIALS I DE LES ENTITATS DEDICADES A l'ARRENDAMENT D'IMMOBLES.
 • IMPLICACIONS FISCALS QUE COMPORTA RELLOGAR IL·LEGALMENT L'HABITATGE, TANT PER AL PROPIETARI COM PER A l'INQUILÍ.
 • CONDEMNA A UN AJUNTAMENT A RETORNAR LES QUANTITATS COBRADES EN CONCEPTE DE PLUSVÀLUA.
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Juliol 2017

 • INCONSTITUCIONALITAT I NUL·LITAT DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA DEL REIAL DECRET-LLEI 12/2012 QUE VA REGULAR LA DECLARACIÓ TRIBUTÀRIA ESPECIAL (DTE).
 • NOVETATS FISCALS CONTEMPLADES EN LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PER 2017.
 • L'AUDIÈNCIA NACIONAL, CANVIA EL SEU CRITERI I DECLARA PARCIALMENT EXEMPTES LES INDEMNITZACIONS SATISFETES AL PERSONAL D'ALTA DIRECCIÓ PER CESSACIÓ EN LES SEVES FUNCIONS.
 • LLOC DE REALITZACIÓ DEL FET IMPOSABLE EN LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE MEDIACIÓ DE L'ARRENDAMENT D'HABITATGE QUAN S'UTILITZEN PORTALS D'INTERNET.
 •  ÒRGAN COMPETENT PER A l'EMISSIÓ D'INFORMES DE LA DEDUCCIÓ DE R+D i IT.
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Juny 2017

 • NO S'HA DE PAGAR LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL SI NO HI HA BENEFICI EN LA VENDA DEL TERRENY TRANSMÈS.
 • POSSIBILITAT D'APLICAR LA DEDUCCIÓ PER ADQUISICIÓ DE VIVENDA HABITUAL EN EL CAS QUE LA VIVENDA ES POSI EN LLOGUER.
 • DESENVOLUPAMENT DE LA MANERA DE PORTAR ELS LLIBRES REGISTRE DE L'IVA A TRAVÉS DE LA SEU ELECTRÒNICA DE L'AEAT (SII).
 • APROVACIÓ DELS MODELS DE DECLARACIÓ DE L'IS DE 2016.
 • DETERIORAMENT DE LES PARTICIPACIONS EN EMPRESES VINCULADES.
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Maig 2017

 • TRACTAMENT DELS SALARIS PERCEBUTS EL 2016 PERTANYENTS A ALTRES EXERCICIS.
 • MODIFICACIÓ DE L'IMPORT COMPENSAT DE BASES IMPOSABLES NEGATIVES.
 • LA IMPLEMENTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT IMMEDIAT D'INFORMACIÓ.
 • CÀLCUL DE LA RESERVA DE CAPITALITZACIÓ EN LES ENTITATS DEDICADES A L'ARRENDAMENT D'HABITATGES.
 • ACREDITACIÓ DE L'INTENT DE NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA EN EL PROCEDIMENT INSPECTOR.
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Abril 2017

 • ESQUEMA DE LES DEDUCCIONS APLICABLES EN L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES 2016.
 • NOUS MODELS DE DECLARACIÓ DE PAGAMENTS FRACCIONATS.
 • NO ÉS RENDA EXEMPTA LA PRESTACIÓ PER MATERNITAT PAGADA PER LA SEGURETAT SOCIAL.
 • VALORACIÓ EN L'IMPOST SOBRE EL PATRIMONI D'ACCIONS I PARTICIPACIONS NO NEGOCIADES EN MERCATS ORGANITZATS.
 • DEDUCCIONS DE QUOTES SUPORTADES PER L'IVA AMB ANTERIORITAT A l'INICI DE L'ACTIVITAT EMPRESARIAL.
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Març 2017

 • GUANY PATRIMONIAL EN LA TRANSMISSIÓ DE DRETS DE SUBSCRIPCIÓ.
 • 30 D'ABRIL: DATA LÍMIT PER A LA LEGALITZACIÓ TELEMÀTICA DEL LLIBRE D'ACTES I DEL LLIBRE REGISTRE SOCIS/ACCIONS NOMINATIVES.
 • INCONSTITUCIONALITAT DE L'IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA QUAN HI HA PÈRDUA EN LA VENDA.
 • DEDUïBILITAT DE PÈRDUES PER DETERIORAMENT DE CRÈDITS ENTRE PARTS VINCULADES.
 • AMORTITZACIÓ ACCELERADA EN LES EMPRESES DE REDUÏDA DIMENSIÓ.
 • PLA DE CONTROL TRIBUTARI PER 2017.
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Febrer 2017

 • BREU RESUM DE LES NOVETATS FISCALS PER A l'EXERCICI 2017.
 • INSTRUCCIÓ DE L'AEAT SOBRE ELS AJORNAMENTS I FRACCIONA-MENTS DE DEUTES TRIBUTARIS.
 • TRACTAMENT FISCAL DE LES QUANTITATS PERCEBUDES PER DEVOLUCIÓ DE LES CLÀUSULES SÒL HIPOTECÀRIES.
 • ARRENDAMENT D'HABITATGE A UNA SOCIETAT. EXEMPCIÓ DE L'IVA.
 • TERMINIS D'EXPEDICIÓ I ENVIAMENT DE LES FACTURES, EN FUNCIÓ DE LA CONDICIÓ DEL DESTINATARI O DE LA NATURALESA DE LES OPERACIONS.
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Gener 2017

 • MODIFICACIONS EN EL PLA GENERAL DE COMPTABILITAT.
 • MODIFICACIONS EN EL REGLAMENT DE L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT.
 • LA POSSIBLE EXEMPCIÓ DE TRIBUTACIÓ EN IRPF DE LA PRESTACIÓ PER MATERNITAT.
 • DIFERÈNCIES ENTRE ARRENDAMENT D'INDÚSTRIA O NEGOCI I L'ARRENDAMENT DE LOCAL  DE NEGOCI A L'EFECTE DE PRACTICAR LA RETENCIÓ A COMPTE DE L'IMPOST DE SOCIETATS.
 • MÈTODE D'ESTIMACIÓ OBJECTIVA EN L'IRPF I RÈGIM ESPECIAL SIMPLIFICAT EN L'IVA PER A l'ANY 2017.
Veure butlletí