Butlletins

Butlletí sobre l'actualitat fiscal

Addenda Desembre 2016 // Desembre 2016

 

 • MESURES TRIBUTÀRIES DEL REIAL DECRET-LLEI 3/2016
 • SUBMINISTRAMENT IMMEDIAT D'INFORMACIÓ (SII) A L'IVA

 

Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Desembre 2016

 • RECORDATORI PER A LA PREPARACIÓ DE L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES 2016.
 • CONVÉ TRIBUTAR PER MÒDULS?
 • NOVES PRECISIONS EN EL CÀLCUL DEL PAGAMENT FRACCIONAT DE L'IMPOST DE SOCIETATS.
 • REVISIÓ DE L'IMPOST D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE).
 • REQUERIMENTS PRACTICATS PER L'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA PER TAL QUE ES COMPLETI LA DOCUMENTACIÓ QUE HA D'ACOMPANYAR LA SOL·LICITUD D'AJORNAMENT/FRACCIONAMENT.
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Novembre 2016

 • LA PRESENTACIÓ DEL MODEL DE DECLARACIÓ RESUM ANUAL DE L'IVA (MODEL 390) NO INTERROMP EL TERMINI DE PRESCRIPCIÓ.
 • LLEI 39/2015, D'1 D'OCTUBRE, DE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
 • PLUSVÀLUA D'UNA FINCA EL PREU DE TRANSMISSIÓ DE LA QUAL VA SER INFERIOR AL D'ADQUISICIÓ. ANUL·LACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ GIRADA PER L'IMPOST SOBRE EL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
 • L'EXEMPCIÓ PER REINVERSIÓ EN HABITATGE HABITUAL PERMET INCLOURE QUANTITATS DESTINADES A ADQUISICIÓ I REHABILITACIÓ.
 • LA REDUCCIÓ PER ARRENDAMENT EN L'IRPF TAMBÉ ES POT APLICAR QUAN L'ARRENDATARI ÉS UNA PERSONA JURÍDICA.
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Octubre 2016

 • ELS DISSABTES SERAN INHÀBILS A EFECTES DEL CÒMPUT DE TERMINIS.
 • RELACIÓ ELECTRÒNICA AMB LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
 • ÉS RETRIBUCIÓ EN ESPÈCIE EL COST DE DESPLAÇAMENT D'UN TREBALLADOR AL SEU LLOC DEL TREBALL SI HO SATISFÀ L'EMPRESA.
 • TRACTAMENT COMPTABLE QUE HA DE DONAR-SE A UNA RETRIBUCIÓ EN ESPÈCIE DERIVADA DE LA CESSIÓ ALS TREBALLADORS DE VEHICLES EN RÈGIM DE RENTING.
 • CESSIÓ DE L'HABITATGE FAMILIAR EN CAS DE SENTÈNCIA DE DIVORCI. TRACTAMENT EN L'IRPF.
Veure butlletí

Addenda Octubre 2016 // Octubre 2016

 • MODIFICACIONS EN ELS PAGAMENTS FRACCIONATS DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS.
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Setembre 2016

 • EXPEDIENTS SANCIONADORS PER L'INCOMPLIMENT DE L'OBLIGACIÓ DE DIPOSITAR COMPTES EN EL REGISTRE MERCANTIL.
 • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. QUI HA DE PAGAR-HO?
 • TRIBUTACIÓ PER ITP I AJD DE L'EXERCICI DE L'OPCIÓ DE COMPRA EN CONTRACTE D'ARRENDAMENT FINANCER.
 • ENTITAT PATRIMONIAL. ELS CRÈDITS A LLARG TERMINI ALS SOCIS ES CONSIDEREN ELEMENTS NO AFECTES.
 • REDUCCIONS EN L'IMPOST SOBRE DONACIONS PER ADQUISICIÓ D'EMPRESA FAMILIAR.
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Juliol 2016

 • OBLIGACIONS DE DOCUMENTACIÓ D'OPERACIONS VINCULADES. DOCUMENT NORMALITZAT PER A LES EMPRESES DE DIMENSIÓ REDUÏDA.
 • VALORACIÓ D'OPERACIONS VINCULADES ENTRE UNA ENTITAT I EL SEU ADMINISTRADOR.
 • COMPENSACIÓ DE BASES IMPOSABLES NEGATIVES EN PERÍODES IMPOSITIUS INICIATS EN 2015.
 • LLIURAMENTS GRATUÏTS A CLIENTS POTENCIALS. TRACTAMENT EN L'IMPOST DE SOCIETATS I EN L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT.
 • DEDUïBILITAT DELS SOUS D'ADMINISTRADORS PEL TREBALL DESENVOLUPAT.
Veure butlletí

Butlletí Comput informa // Juny 2016

 • PLUSVÀLUA MUNICIPAL AMB PÈRDUES EN EL VALOR DEL TERRENY. ÉS CONSTITUCIONAL?
 • GUANYS PATRIMONIALS OBTINGUTS PER PERSONES MAJORS DE 65 ANYS.
 • INCENTIUS FISCALS PER A UNA EMPRESA QUE NO COMPTA AMB TREBALLADORS A JORNADA COMPLETA NI AMB LOCAL COMERCIAL.
 • DEDUïBILITAT DELS INTERESSOS DE DEMORA NO TRIBUTARIS.
 • ESQUEMA DE LES OBLIGACIONS DE DOCUMENTACIÓ DE LES OPERACIONS VINCULADES.
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Maig 2016

 • MÉS SOBRE LA DEDUïBILITAT DELS INTERESSOS DE DEMORA. NOVA RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS.
 • DRET A COMPROVAR PER LA INSPECCIÓ CRÈDITS FISCALS PENDENTS.DEDUÏBILITAT DE DESPESES EN PERÍODES EN QUÈ UN IMMOBLE NO ES TROBA ARRENDAT. DETERMINA-CIÓ DEL RENDIMENT NET DEL CAPITAL IMMOBILIARI EN CAS DE PARENTIU.
 • CONCEPTE D'ACTIVITAT ECONÒMICA EN L'ARRENDAMENT D'IMMOBLES EN L'IMPOST DE SOCIETATS.
Veure butlletí

Butlletí Comput informa // Abril 2016

 • L'AEAT MANTÉ LA NO DEDUÏBILITAT DELS INTERESSOS DE DEMORA.
 • LÍMIT EXEMPT DE L'OBLIGACIÓ D'APORTAR GARANTIA EN LES SOL·LICITUDS D'AJORNAMENTS O FRACCIONAMENTS DE DEUTES.
 • LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL POT SER IMPUGNADA.
 • INFORMACIÓ A INCLOURE EN LA MEMÒRIA EN RELACIÓ AMB EL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS EN OPERACIONS COMERCIALS.
 • COMUNICACIÓ A L'ICAC DE COMPTES ANUALS DIPOSITADES FORA DE TERMINI.
 • PLA ANUAL DE CONTROL TRIBUTARI I DUANER.
Veure butlletí

Butlletí Comput informa // Març 2016

 • DEDUïBILITAT DE L'IVA SUPORTAT PER UNA ENTITAT HOLDING.
 • TRACTAMENT DELS INTERESSOS DE DEMORA EN L'IMPOST DE SOCIETATS.
 • OPERACIONS “ACORDIÓ” PER A RESTITUCIÓ DE FONS PROPIS. NO AFECTACIÓ PER A LES BASES IMPOSABLES NEGATIVES PENDENTS  DE COMPENSACIÓ.
 • SERVEIS D'INTERMEDIACIÓ EN L'ARRENDAMENT D'HABITATGES. SUBJECCIÓ A l'IVA.
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Febrer 2016

 • RECÀRRECS PER LIQUIDACIONS FORA DE TERMINI.
 • RESERVES DE CAPITALITZACIÓ I D'ANIVELLAMENT: DATA EN QUÈ HAN DE COMPTABILITZAR-SE.
 • NATURALESA DELS RENDIMENTS OBTINGUTS PELS SOCIS DE SOCIETATS CIVILS QUE PRESTIN SERVEIS.
 • NOUS TRÀMITS I ACTUACIONS AL CATÀLEGS DE TRÀMITS I ACTUACIONS PELS QUALS ES POT APODERAR PER A LA SEVA REALITZACIÓ PER INTERNET DAVANT L'AGÈNCIA TRIBUTÀRI.

 

Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Gener 2016

 • TANCAMENT DE L'EXERCICI 2015 AMB EL NOU IMPOST DE SOCIETATS.
 • TRIBUTACIÓ DE LES SOCIETATS CIVILS I COMUNITATS DE BÉNS.
 • QUANTITATS SATISFETES A SOCI PROFESSIONAL PER COMPENSAR DESPESES DE DESPLAÇAMENT.
 • AMORTITZACIÓ I DEDUïBILITAT FISCAL DEL FONS DE COMERÇ.
Veure butlletí