Butlletins

Butlletí sobre l'actualitat fiscal

Butlletí Comput informa // Desembre 2015

 • NOVETATS FISCALS EN LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PER AL 2016.
 • POTESTAT D'HISENDA DE LA COMPROVACIÓ I INVESTIGACIÓ D'EXERCICIS PRESCRITS.
 • PROJECTE NORMATIU. UN NOU MODEL DE LIQUIDACIÓ DE L'IVA MITJANÇANT UN ESBORRANY SIMILAR AL DE L'IRPF.
Veure butlletí

Butlletí Comput informa // Novembre 2015

 • MODIFICACIONS EN LES RECLAMACIONS ECONÒMIC-ADMINISTRATIVES.
 • TRAMITACIÓ DELS EXPEDIENTS DE DELICTES CONTRA LA HISENDA PÚBLICA.
 • SOCIETATS CIVILS QUE PODEN PASSAR A SER CONTRIBUENTS DE L'IMPOST DE SOCIETATS A PARTIR DE L'1 DE GENER DE 2016.
 • CARÀCTER VINCULANT DE LES CONSULTES DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS I DELS CRITERIS I RESOLUCIONS DEL TRIBUNAL ECONÒMIC-ADMINISTRATIU CENTRAL.
Veure butlletí

Butlletí Comput informa // Novembre 2015

 • MODIFICACIONS EN LES RECLAMACIONS ECONÒMIC-ADMINISTRATIVES.
 • TRAMITACIÓ DELS EXPEDIENTS DE DELICTES CONTRA LA HISENDA PÚBLICA.
 • SOCIETATS CIVILS QUE PODEN PASSAR A SER CONTRIBUENTS DE L'IMPOST DE SOCIETATS A PARTIR DE L'1 DE GENER DE 2016.
 • CARÀCTER VINCULANT DE LES CONSULTES DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS I DELS CRITERIS I RESOLUCIONS DEL TRIBUNAL ECONÒMIC-ADMINISTRATIU CENTRAL.
Veure butlletí

Butlletí Comput informa // Octubre 2015

 • AMODIFICACIONS EN LA LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA.
 • MODIFICACIONS EN L'IMPOST SOBRE SOCIETATS.
 • NOVETATS FISCALS EN EL PROJECTE DE LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PER AL 2016.
 • PUBLICITAT DE LES SENTÈNCIES DICTADES EN MATÈRIA DE FRAU FISCAL.
Veure butlletí

Butlletí Comput informa // Setembre 2015

 • NOVETATS EN L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES, EN L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS, EN L'IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS I EN L'IMPOST SOBRE EL PATRIMONI.
 • NOVA LLEI DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS.
 • LLEI DE L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT.
Veure butlletí

Butlletí Comput informa // Juliol 2015

 • MESURES URGENTS PER REDUIR LA CÀRREGA TRIBUTÀRIA SUPORTADA PELS CONTRIBUENTS
Veure butlletí

Butlletí Comput informa // Juliol 2015

 • VALIDESA DE L'ENVIAMENT PER CORREU ELECTRÒNIC DE FACTURES EN FORMAT PDF SENSE SIGNATURA DIGITAL.
 • TRIBUTACIÓ DE LA INDEMNITZACIÓ PER ACOMIADAMENT.
 • L'ENTITAT PATRIMONIAL EN EL NOU IMPOST DE SOCIETATS.
 • PROFESSIONAL, SOCI I ADMINISTRADOR D'UN DESPATX. UN REPÀS A LA TRIBUTACIÓ EN L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES.
Veure butlletí

Butlletí Comput informa // Juny 2015

 • REGLES DE QUANTIFICACIÓ DE RENDES DERIVADES DE DEUTE SUBORDINAT I PARTICIPACIONS PREFERENTS.
 • RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS SOBRE L'IVA APLICABLE A SOCIS PROFESSIONALS.
 • VALORACIÓ DELS CRÈDITS FISCALS RECONEGUTS EN EL BALANÇ ARRAN DE LA MODIFICACIÓ DELS TIPUS IMPOSITIUS INTRODUÏTS PER LA LLEI 27/2014 DE L'IMPOST DE SOCIETATS.
 • ACTIVITAT ECONÒMICA DESENVOLUPADA EN UNA PART DE L'HABITATGE HABITUAL. DESPESES RELACIONADES AMB LA PART DE L'HABITATGE AFECTAT QUE RESULTEN DEDUÏBLES PER A LA DETERMINACIÓ DEL RENDIMENT NET.
Veure butlletí

Butlletí Comput informa // Maig 2015

 • MODIFICACIÓ DEL CODI PENAL. DELICTES CONTRA L'HISENDA PÚBLICA I RESPONSABILITAT PENAL DE LES PERSONES JURÍDIQUES.
 • LÍMIT D'AMORTITZACIONS PER A LES EMPRESES DE MERA TINENÇA DE BÉNS EN ELS EXERCICIS 2013 I 2014.
 • TRACTAMENT ESPECÍFIC EN L'IMPOST DE SOCIETATS PER A LES SOCIETATS QUE NO REALITZIN UNA ACTIVITAT ECONÒMICA.
 • NOVES SENTÈNCIES DEL TRIBUNAL SUPREM SOBRE EL DRET A COMPROVAR I INVESTIGAR OPERACIONS D'EXERCICIS PRESCRITS SI PRODUEIXEN EFECTES TRIBUTARIS EN EXERCICIS NO PRESCRITS.
Veure butlletí

Butlletí Comput informa // Abril 2015

 • PRINCIPALS NOVETATS TRIBUTÀRIES INTRODUÏDES PEL REIAL DECRET-LLEI 1/2015 DE MECANISME DE SEGONA OPORTUNITAT, REDUCCIÓ DE CÀRREGA FINANCERA I ALTRES MESURES D'ORDRE SOCIAL.
 • INTERPRETACIÓ DE L'AEAT SOBRE LA LIMITACIÓ DE LES DESPESES FINANCERES DEDUÏBLES.
 • POSSIBILITAT QUE L'AEAT PUGUI SANCIONAR L'INCOMPLIMENT DE L'OBLIGACIÓ DE LEGALITZAR ELS LLIBRES EN EL REGISTRE MERCANTIL.
 • MESURES DE CONTROL TRIBUTARI I DUANER PER AL 2015.
Veure butlletí

Butlletí Comput informa // Març 2015

 • NOVA TAULA D'AMORTITZACIÓ.
 • LES RESERVES DE CAPITALITZACIÓ I D'ANIVELLAMENT EN L'IMPOST DE SOCIETATS.
 • OBLIGACIÓ DE LEGALITZAR TELEMÀTICAMENT ELS LLIBRES OFICIALS.
 • COMPTES ABREUJATS I OBLIGACIÓ D'AUDITAR.
 • PROJECTES NORMATIUS. NOVA LLEI D'AUDITORIA.
Veure butlletí

Butlletí Comput informa // Febrer 2015

 • NOU TRACTAMENT DE LES RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE.
 • EXISTÈNCIES D'UNA PROMOTORA IMMOBILIÀRIA. DEDUÏBILITAT DEL DETERIORAMENT COMPTABILITZAT.
 • ABONAMENT ANTICIPAT DE LES DEDUCCIONS PER FAMÍLIA NOMBROSA O PERSONES AMB DISCAPACITAT A CÀRREC.
 • COMPTABILITZACIÓ DE LES MODIFICACIONS EN ELS TIPUS IMPOSITIUS DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS.
Veure butlletí

Butlletí Comput informa // Gener 2015

 • LA REGULACIÓ DE LES REMUNERACIONS DELS ADMINISTRADORS SEGONS LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE SOCIETATS DE CAPITAL.
 • QUADRE DE RETENCIONS APLICABLE EL 2015.
 • MODIFICACIONS EN EL REGLAMENT DE L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT, EN EL REGLAMENT DE LES ACTUACIONS I ELS PROCEDIMENTS DE GESTIÓ.
 • LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALES DE L'ESTAT PER A L'ANY 2015.
Veure butlletí

Butlletí Comput informa // Gener 2015

 • NOVETATS EN L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES, EN L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS, EN L'IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS I EN L'IMPOST SOBRE EL PATRIMONI.
 • NOVA LLEI DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS.
 • LLEI DE L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT.
Veure butlletí