Butlletins

Butlletí sobre l'actualitat fiscal

Butlletí Comput informa // Desembre 2014

 • IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES. DECISIONS A PRENDRE DAVANT LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI PER 2015.
 • QUÈ SÓN ELS COEFICIENTS D'ABATIMENT?
 • TIPUS DE RETENCIÓ APLICABLE EN L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES A LES QUANTITATS SATISFETES A l'ADMINISTRADOR.
 • DISTRIBUCIÓ DE BENEFICIS PER PART D'UNA SOCIETAT QUE TÉ REGISTRATS RESULTATS NEGATIUS D'EXERCICIS ANTERIORS I EN LA QUAL LA RESERVA LEGAL ÉS INFERIOR Al 20 PER 100 DEL CAPITAL SOCIAL.
Veure butlletí

Butlletí Comput informa // Novembre 2014

 • TRIBUTACIÓ DEL SÒL URBANITZABLE EN L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.
 • MESURES URGENTS EN L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES.
 • HISENDA POT RECTIFICAR ELS SEUS ERRORS I TORNAR A LIQUIDAR EL CONTRIBUENT.
 • NOVETATS EN ELS MODELS 347 DE OPERACIONS AMB TERCERES PERSONES I 180 DE RETENCIONS I INGRESSOS A COMPTE. RENDIMENTS PROCEDENTS DE L'ARRENDAMENT D'IMMOBLES URBANS. RESUM ANUAL.
Veure butlletí

Butlletí Comput informa // Octubre 2014

 • L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA NO POT INICIAR UNA NOVA INSPECCIÓ SI VA ACABAR UNA ALTRA SENSE FORMALITZAR.
 • COMPROVACIÓ DE BASES IMPOSABLES NEGATIVES D'EXERCICIS PRESCRITS.
 • IMPORT GLOBAL DE LA XIFRA DE NEGOCIS DE LES SOCIETATS QUE FORMEN PART D'UN GRUP.
 • CONDONACIÓ DE DEUTE PER A UN SOCI.
Veure butlletí

Butlletí Comput informa // Setembre 2014

 • UNA PRIMERA ANÀLISI SOBRE LA REFORMA FISCAL PREVISTA PER 2015.
 • NUL·LITAT DE PART DEL RÈGIM D'OPERACIONS VINCULADES.
 • PÈRDUES PER DETERIORAMENT CORRESPONENTS A EXERCICIS PREVIS A 2013 EN ENTITATS DEL GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES.
 • CALENDARI FISCAL / SETEMBRE 2014.
Veure butlletí

Butlletí Comput informa // Juliol 2014

 • VALIDESA DE LES FACTURES REBUDES A TRAVÉS DE CORREU ELECTRÒNIC O DE PLATAFORMES.
 • LA INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA SE CENTRARÀ EN LES PETITES EMPRESES.
 • IMPOST DE SOCIETATS. COMPROVACIÓ DE BASES IMPOSABLES NEGATIVES ACREDITADES EN EXERCICIS PRESCRITS.
 • PROJECTE DE REFORMA FISCAL.
Veure butlletí

Butlletí Comput informa // Juny 2014

 • REGLAMENT DE LA LLEI DE PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS I DEL FINANÇAMENT DEL TERRORISME.
 • COMPRAVENDA D'HABITATGE A ENTITAT BANCÀRIA. NO ÉS EQUIPARABLE EL CONCEPTE DE PREU AL VALOR REAL.
 • INFORME DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS SOBRE LA DEDUCCIÓ PER INVERSIÓ DE BENEFICIS.
Veure butlletí

Butlletí Comput informa // Maig 2014

 • PLA GENERAL DE CONTROL TRIBUTARI PER 2014.
 • ÍNDEXS DE RENDIMENT NET APLICABLES EN EL MÈTODE D'ESTIMACIÓ OBJECTIVA DE L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES PER A LES ACTIVITATS AGRÍCOLES I RAMADERES AFECTADES PER DIVERSES CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS.
 • DECLARACIONS RENDA I PATRIMONI 2013.
Veure butlletí

Butlletí Comput informa // Abril 2014

 • NOVETATS FISCALS CONTEMPLADES EN EL REIAL DECRET-LLEI 4/2014 DE MESURES URGENTS, REFINANÇAMENT I REESTRUCTURACIÓ DE DEUTE EMPRESARIAL.
 • IMPOST SOBRE SOCIETATS. TIPUS DE GRAVAMEN REDUÏT PER MANTENIMENT O CREACIÓ D'OCUPACIÓ.
 • LLOGUER DE VIVENDA HABITUAL. DARRERES PRECISIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS.
Veure butlletí

Butlletí Comput informa // Març 2014

 • INADMISSIÓ DE LES SOL·LICITUDS D'AJORNAMENT DE RETENCIONS PRESENTADES DES DE L'1 DE GENER DE 2014.
 • MODIFICACIÓ DEL CRITERI ADMINISTRATIU SOBRE L'APLICACIÓ DEL CRITERI DE CAIXA EN L'IMPOST DE SOCIETATS.
 • TIPUS IMPOSITIU APLICABLE A LES ENTITATS DE REDUÏDA DIMENSIÓ QUE NO REALITZEN ACTIVITATS ECONÒMIQUES. RESOLUCIÓ DEL TEAR DE CASTELLA-LA MANXA.
Veure butlletí

Butlletí Comput informa // Febrer 2014

 • DETERIORAMENT DE VALOR D'ACTIUS: NORMES PER CALCULAR-LOS I INFORMACIÓ A INCLOURE EN LA MEMÒRIA DELS COMPTES ANUALS.
 • COMUNICACIÓ DE DADES DEL PERCEPTOR DE RENDES DEL TREBALL AL SEU PAGADOR O DE VARIACIÓ DE LES DADES PRÈVIAMENT COMUNICADES.
 • QUALIFICACIÓ EN L'IRPF DE LES RETRIBUCIONS PERCEBUDES PER UN TREBALLADOR D'UNA SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA QUE ALHORA ÉS ADMINISTRADOR D'AQUESTA.
Veure butlletí

Butlletí Comput informa // Gener 2014

 • LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PER A L'ANY 2014.
 • MÈTODE DE VALORACIÓ APLICABLE A LA VENDA D'ACCIONS NO COTITZADES EN OPERACIONS VINCULADES.
 • TRIBUTACIÓ DE LA CONVERSIÓ DE PREFERENTS EN ACCIONS DEL BANC I DE LES QUANTITATS ADDICIONALS PERCEBUDES.
 • IMPOST SOBRE SOCIETATS. NOVETATS INTRODUÏDES MITJANÇANT EL REIAL DECRET-LLEI 14/2013.
Veure butlletí