Butlletins

Butlletí sobre l'actualitat fiscal

Butlletí Comput informa // Desembre 2013

 • NOVETATS FISCALS CONTEMPLADES EN LA LLEI DE MESURES DE SUPORT A l'EMPRENEDOR I D'ESTÍMUL DEL CREIXEMENT I DE LA CREACIÓ D'OCUPACIÓ.
 • TRIBUTACIÓ DE LES COSTES EN PROCESSOS JUDICIALS.
 • OPERACIONS IMMOBILIÀRIES. MODIFICACIÓ DEL CONCEPTE DE SOL URBANITZAT.
 • NOVACIONS HIPOTECÀRIES. TRIBUTACIÓ PER ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS QUAN AUGMENTA LA RESPONSABILITAT HIPOTECÀRIA
Veure butlletí

Butlletí Comput informa // Novembre 2013

 • ALGUNES PRECISIONS SOBRE LA “LLEI D'EMPRENEDORS”.
 • NOVETATS JURÍDICO-ADMINISTRATIVES I NOVETATS MERCANTILS CONTEMPLADES EN LA LLEI DE SUPORT A EMPRENEDORS I LA SEVA INTERNACIONALITZACIÓ.
 • CANVIS EN REGLAMENTS TRIBUTARIS QUE AFECTEN L'IVA.
 • NOVES MESURES FISCALS EN TRÀMIT PER AL 2014.
Veure butlletí

Butlletí Comput informa // Novembre 2013

 • NOVETATS FISCALS INTRODUÏDES EN LA LLEI 16/2013, DEL 29 D'OCTUBRE, PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN DETERMINADES MESURES EN MATÈRIA DE FISCALITAT MEDIAMBIENTAL I S'ADOPTEN ALTRES MESURES TRIBUTÀRIES I FINANCERES.
 • MODIFICACIONS A LA LLEI 38/1992, DEL 28 DE DESEMBRE, D'IMPOSTOS ESPECIALS.
Veure butlletí

Butlletí Comput informa // Octubre 2013

 • RÈGIM SANCIONADOR DE LES OPERACIONS VINCULADES.
 • IMPOST DE SOCIETATS. NO DEDUÏBILITAT DE LA PROVISIÓ PER DEPRECIACIÓ DE CARTERA EN SOCIETAT VINCULADA COM A CONSEQÜÈNCIA DE CAPITALITZACIÓ DE PRÉSTECS.
 • TRIBUTACIÓ DELS SERVEIS D'HOSTALERIA EN L'IVA.
 • CONCEPTE DE GRUP D'ENTITATS.
Veure butlletí

Butlletí Comput informa // Setembre 2013

 • NOVETATS FISCALS CONTEMPLADES EN LA LLEI DE MESURES DE SUPORT A l'EMPRENEDOR I D'ESTÍMUL DEL CREIXEMENT I DE LA CREACIÓ D'OCUPACIÓ.
 • TRIBUTACIÓ DE LES COSTES EN PROCESSOS JUDICIALS.
 • OPERACIONS IMMOBILIÀRIES. MODIFICACIÓ DEL CONCEPTE DE SOL URBANITZAT.
 • NOVACIONS HIPOTECÀRIES. TRIBUTACIÓ PER ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS QUAN AUGMENTA LA RESPONSABILITAT HIPOTECÀRIA.
Veure butlletí

Butlletí Comput informa // Juliol 2013

 • RETRIBUCIÓ D'ADMINISTRADORS I LA SEVA QUALIFICACIÓ DE DESPESA DEDUÏBLE EN L'IMPOST DE SOCIETATS.
 • OPERACIONS VINCULADES: ASPECTES A CONSIDERAR A LA DECLARACIÓ DE L'IMPOST DE SOCIETATS.
 • OPERACIONS VINCULADES: NO DEDUïBILIDAD DE DETERMINADES DESPESES FINANCERES SUPORTADES PER LA MATRIU.
 • TRACTAMENT EN L'IRPF DELS RESULTATS ORIGINATS PER LES LIQUIDACIONS DE PERMUTA FINANCERA “SWAPS”.
Veure butlletí

Butlletí Comput informa // Juny 2013

 • NOVETATS EN RELACIÓ AMB LA DECLARACIÓ DE L'IMPOST DE SOCIETATS EXERCICI 2012 (MODEL 200).
 • NOVETATS FISCALS INTRODUÏDES PER LA LLEI PER A LA PROTECCIÓ DE DEUTORS HIPOTECARIS.
 • RENDIMENTS DEL TREBALL EN ESPÈCIE. ALGUNES PRECISIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRIBUTS PER A LES BESTRETES A COMPTE SOBRE ELS RENDIMENTS DEL TREBALL.
 • TRIBUTACIÓ DE L'EXTINCIÓ DELS DEUTES AMB LA HISENDA PÚBLICA.
Veure butlletí

Butlletí Comput informa // Maig 2013

 • DECLARACIONS RENDA I PATRIMONI 2012.
 • OPERACIONS VINCULADES. RELLEVÀNCIA DE LA CORRELACIÓ ENTRE EL SERVEI PRESTAT I EL SEU COST.
 • INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU EN L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT EN LES EXECUCIONS D'OBRA IMMOBILIÀRIA.
 • PROJECTES NORMATIUS. NOVETATS FISCALS PREVISTES EN EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORMES.
Veure butlletí

Butlletí Comput informa // Abril 2013

 • PLA GENERAL DE CONTROL TRIBUTARI PER AL 2013.
 • ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN EL CÀLCUL DEL PRIMER PAGAMENT FRACCIONAT DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS EXERCICI 2013.
 • CÒMPUT DE PÈRDUES EN REDUCCIONS DE CAPITAL I DISSOLUCIÓ DE SOCIETATS.
 • TRACTAMENT COMPTABLE DE LES DESPESES FINANCERES NO DEDUÏBLES.
 • DESENVOLUPAMENT COMPTABLE SOBRE IMMOBILITZAT MATERIAL I INVERSIONS IMMOBILIÀRIES.
Veure butlletí

Butlletí Comput informa // Març 2013

 • MODIFICACIÓ DEL CODI PENAL EN RELACIÓ AMB EL DELICTE FISCAL.
 • ALGUNES CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE PER AL TANCAMENT FISCAL DE L'EXERCICI 2012 .
 • MESURES DE RECOLZAMENT A L'EMPRENEDOR I D'ESTÍMUL DEL CREIXEMENT I DE LA CREACIÓ D'OCUPACIÓ.
 • ACTUALITZACIÓ DE BALANÇOS SEGONS LA LLEI 16/2012 DE MESURES TRIBUTÀRIES. ALGUNS ACLARIMENTS DE L'ICAC I DE LA DGT.
 • INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU EN LES EXECUCIONS D'OBRA IMMOBILIÀRIA.
Veure butlletí

Butlletí Comput informa // Febrer 2013

 • FORMA EN QUÈ EL DESTINATARI DE LA FACTURA ELECTRONICA HA DE PRESTAR EL SEU CONSENTIMENT.
 • DEDUïBILITAT DE LES DESPESES DE QUALIFICACIÓ DE TERRENYS ARRENDATS.
 • QUADRE COMPARATIU REGLAMENT DE FACTURACIÓ.
 • PAGAMENTS EN EFECTIU. CONSULTES A L'AEAT.
Veure butlletí

Butlletí Comput informa // Gener 2013

 • NOU REGLAMENT DE FACTURACIÓ.
 • TRIBUTACIÓ DELS DRETS CONSOLIDATS EN UN PLA DE PENSIONS PEL SUPÒSIT DE DESOCUPACIÓ DE LLARGA DURADA.
 • OBLIGACIÓ D'INFORMAR SOBRE COMPTES D'ENTITATS FINANCERES, VALORS, DRETS, ASSEGURANCES I RENDES DIPOSITADES, GESTIONADES O OBTINGUDES A L'ESTRANGER I D'IMMOBLES SITUATS A L'ESTRANGER.
Veure butlletí