Butlletins

Butlletí sobre l'actualitat fiscal

Butlletí Comput Informa // Setembre 2023

 • El tribunal suprem admet la deduïbilitat de la retribució de l'administrador i soci únic en l'impost de societats, encara que no hagués estat aprovada per la junta general d'accionistes.
 • El tribunal suprem anul·la l'obligació per a tots els contribuents de presentar la declaració de l'irpf per mitjans electrònics.
 • Qüestions relatives als vehicles d'ús mixt cedits a empleats.
 • Monedes virtuals situades a l'estranger.
 • Modificació del reglament de plans i fons de pensions.
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Juliol 2023

 • Modificacions en la llei general tributària, la llei de l'impost sobre el valor afegit, la llei de l'impost de societats i la llei de l'impost sobre la renda de no residents.
 • Impost temporal de solidaritat de les grans fortunes.
 • Modificació del termini d'ingrés en període voluntari dels rebuts de l'iae 2023 per a quotes nacionals i provincials.
 • A l'efecte de l'aplicació de la reducció d'empresa familiar sobre la base imposable de l'impost sobre successions i donacions, els actius representatius de la participació en fons propis d'una entitat i de la cessió de capitals a tercers poden considerar-se afectes a una activitat econòmica, sempre que s'acrediti que els mateixos són necessaris per a desenvolupar aquesta activitat.
 • El nou tipus i base zero en l'iva de les donacions de béns.
 • Canvi de domicili fiscal. el control d'hisenda i criteris fixats pel teac.
 • S'eleva de 30.000 a 50.000 euros el límit exempt de garantia en ajornaments o fraccionaments concedits per les comunitats autònomes.
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Juny 2023

 • Canvi d'hisenda en el càlcul sobre la graduació de sancions previst en l'article 187.1.b) de la llei general tributària (lgt).
 • Llei 11/2023, de 8 de maig, de transposició de directives de la unió europea en matèria d'accessibilitat de determinats productes i serveis, migració de persones altament qualificades, tributària i digitalització d'actuacions notarials i registrals; i per la qual es modifica la llei 12/2011, de 27 de maig, sobre responsabilitat civil per danys nuclears o produïts per materials radioactius.
 • Crèdits incobrables: la dgt canvia de criteri respecte de la manera d'acreditar fefaentment la reclamació del cobrament al deutor.
 • Requisits perquè cònjuges separats o divorciats puguin aplicar l'exempció per reinversió de l'habitatge habitual en l'IRPF.
 • Mesures de caràcter fiscal en suport del sector primari, greument afectat per la sequera i les tensions dels mercats internacionals.
 • Novetats fiscals contemplades en la llei 12/2023 pel dret a l'habitatge.
 •  
Veure butlletí

Butlletí Comput informa // Maig 2023

 • Modificació dels reglaments de revisió en via administrativa, recaptació, gestió i inspecció i d'aplicació dels tributs, impost sobre donacions, impost sobre el valor afegit, impost sobre la renda de les persones físiques i impost de societats
 • L'area de recaptació de la agència tributària ha emès dues instruccions amb les noves regles per l'ajornament dels deutes tributaris
 • Per a privar de la condició d'administrador a l'efecte de la derivació de responsabilitat subsidiària, no és suficient la convocatòria de junta general per a nomenar nous administradors
 • El tribunal imposa el deure d'aplicar la "regularització íntegra" en totes les comprovacions tributàriesRenda 2022: hisenda ha publicat la rebaixa de l'irpf a agricultors i ramaders
Veure butlletí

Butlletí Comput informa // Maig 2023

 • Modificació dels reglaments de revisió en via administrativa, recaptació, gestió i inspecció i d'aplicació dels tributs, impost sobre donacions, impost sobre el valor afegit, impost sobre la renda de les persones físiques i impost de societats
 • L'area de recaptació de la agència tributària ha emès dues instruccions amb les noves regles per l'ajornament dels deutes tributaris
 • Per a privar de la condició d'administrador a l'efecte de la derivació de responsabilitat subsidiària, no és suficient la convocatòria de junta general per a nomenar nous administradors
 • El tribunal imposa el deure d'aplicar la "regularització íntegra" en totes les comprovacions tributàriesRenda 2022: hisenda ha publicat la rebaixa de l'irpf a agricultors i ramaders
Veure butlletí

Butlletí Comput informa // Abril 2023

 • Directrius Generals del Pla Anual de Control Tributari 2023
 • El càstig fiscal a les despeses de representació de les empreses, en el punt de mira del Tribunal Suprem
 • Mesures fiscals contingudes en la nova Llei dels mercats de valors i dels serveis d'inversió
 • El Tribunal constitucional admet el recurs d'inconstitucionalitat contra la llei 38/2022 sobre l'impost temporal de solidaritat de les grans fortunes
 • Disposicions publicades Abril 2023
 • Calendari fiscal Abril 2023
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Març 2023

 • Canvi en la doctrina sobre els interessos de demora abonats per l'Agència Tributària en la devolució d'ingressos indeguts
 • El Tribunal Suprem qüestiona l'aplicació del valor de referència dels immobles
 • Tributació de l'arrendament d'un immoble amb període de carència en el qual es realitzen obres de condicionament per l'arrendatari
 • Ampliació del termini per a aplicar deduccions per obres de millora de l'eficiència energètica dels habitatges
 • Deduibilitat en les empreses del sou dels consellers
 • Projecte normatiu. elevació a 50.000 euros del límit exempt d'aportar garanties en ajornaments de deutes
 • Disposicions publicades Març 2023
 • Calendari fiscal Març 2023
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Febrer 2023

 • Canvis en el reglament de l'irpf en matèria de retencions i ingressos a compte i d'excessos d'aportacions als sistemes de previsió social i modificacions en el reglament general d'inspecció
 • Requisits per a l'exempció per reinversió en habitatge habitual
 • Les despeses incorregudes en el desenvolupament d'aplicacions informàtiques no són subsumibles en el concepte d'enginyeria de processos de producció
 • Els residents a espanya que teleteballen per a una empresa estrangera tributen a espanya
 • Informes de la comissió consultiva sobre conflicte en aplicació de la norma
 • Canvis en la mena del recàrrec d'equivalència en l'iva per a les operacions que tributen al tipus impositiu del 5 per cent
 • Modificacions en el reglament de l’irpf per a donar compliment a les mesures contingudes en l'estatut de l'artista en matèria de retencions
 • Disposicions publicades Febrer 2023
 • Calendari fiscal Febrer 2023

 

Veure butlletí

Addenda II / Gener 2023 // Gener 2023

 • IMPOST ESPECIAL SOBRE ENVASOS DE PLÀSTIC NO REUTILITZABLES

  Llei 7/2022 de 8 d'abril, de Residus i Sòls Contaminats per a una Economia Circular

Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Gener 2023

 • Principals novetats tributàries introduïdes per l'ordre de mòduls per a 2023
 • El sistema de visita virtual en els procediments tributaris
 • Principals mesures fiscals contingudes en la llei de foment de l'ecosistema de les empreses emergents
 • Aplicació de la reducció en l'irpf sobre plans de pensions percebuts en diferents exercicis
 • Moratòria comptable per a 2023 i 2024 després del repunt de concursos de creditors de novembre de 2022
 • Entrada en vigor del nou impost temporal de solid
 • Novetats fiscals contemplades en el reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d'ucraïna i de suport a la reconstrucció de l'illa de la palma i a altres situacions de vulnerabilitat
 • Disposicions publicades Gener 2023
 • Calendari fiscal Gener 2023
 • Addenda: Mesures tributàries incloses en la llei 31/2022, de 28  de desembre, de pressupostos generals de l'estat per a l'any 2022

 

Veure butlletí