Butlletins

Butlletí sobre l'actualitat fiscal

Butlletí Comput informa // Maig 2023

 • Modificació dels reglaments de revisió en via administrativa, recaptació, gestió i inspecció i d'aplicació dels tributs, impost sobre donacions, impost sobre el valor afegit, impost sobre la renda de les persones físiques i impost de societats
 • L'area de recaptació de la agència tributària ha emès dues instruccions amb les noves regles per l'ajornament dels deutes tributaris
 • Per a privar de la condició d'administrador a l'efecte de la derivació de responsabilitat subsidiària, no és suficient la convocatòria de junta general per a nomenar nous administradors
 • El tribunal imposa el deure d'aplicar la "regularització íntegra" en totes les comprovacions tributàriesRenda 2022: hisenda ha publicat la rebaixa de l'irpf a agricultors i ramaders
Veure butlletí

Butlletí Comput informa // Abril 2023

 • Directrius Generals del Pla Anual de Control Tributari 2023
 • El càstig fiscal a les despeses de representació de les empreses, en el punt de mira del Tribunal Suprem
 • Mesures fiscals contingudes en la nova Llei dels mercats de valors i dels serveis d'inversió
 • El Tribunal constitucional admet el recurs d'inconstitucionalitat contra la llei 38/2022 sobre l'impost temporal de solidaritat de les grans fortunes
 • Disposicions publicades Abril 2023
 • Calendari fiscal Abril 2023
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Març 2023

 • Canvi en la doctrina sobre els interessos de demora abonats per l'Agència Tributària en la devolució d'ingressos indeguts
 • El Tribunal Suprem qüestiona l'aplicació del valor de referència dels immobles
 • Tributació de l'arrendament d'un immoble amb període de carència en el qual es realitzen obres de condicionament per l'arrendatari
 • Ampliació del termini per a aplicar deduccions per obres de millora de l'eficiència energètica dels habitatges
 • Deduibilitat en les empreses del sou dels consellers
 • Projecte normatiu. elevació a 50.000 euros del límit exempt d'aportar garanties en ajornaments de deutes
 • Disposicions publicades Març 2023
 • Calendari fiscal Març 2023
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Febrer 2023

 • Canvis en el reglament de l'irpf en matèria de retencions i ingressos a compte i d'excessos d'aportacions als sistemes de previsió social i modificacions en el reglament general d'inspecció
 • Requisits per a l'exempció per reinversió en habitatge habitual
 • Les despeses incorregudes en el desenvolupament d'aplicacions informàtiques no són subsumibles en el concepte d'enginyeria de processos de producció
 • Els residents a espanya que teleteballen per a una empresa estrangera tributen a espanya
 • Informes de la comissió consultiva sobre conflicte en aplicació de la norma
 • Canvis en la mena del recàrrec d'equivalència en l'iva per a les operacions que tributen al tipus impositiu del 5 per cent
 • Modificacions en el reglament de l’irpf per a donar compliment a les mesures contingudes en l'estatut de l'artista en matèria de retencions
 • Disposicions publicades Febrer 2023
 • Calendari fiscal Febrer 2023

 

Veure butlletí

Addenda II / Gener 2023 // Gener 2023

 • IMPOST ESPECIAL SOBRE ENVASOS DE PLÀSTIC NO REUTILITZABLES

  Llei 7/2022 de 8 d'abril, de Residus i Sòls Contaminats per a una Economia Circular

Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Gener 2023

 • Principals novetats tributàries introduïdes per l'ordre de mòduls per a 2023
 • El sistema de visita virtual en els procediments tributaris
 • Principals mesures fiscals contingudes en la llei de foment de l'ecosistema de les empreses emergents
 • Aplicació de la reducció en l'irpf sobre plans de pensions percebuts en diferents exercicis
 • Moratòria comptable per a 2023 i 2024 després del repunt de concursos de creditors de novembre de 2022
 • Entrada en vigor del nou impost temporal de solid
 • Novetats fiscals contemplades en el reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d'ucraïna i de suport a la reconstrucció de l'illa de la palma i a altres situacions de vulnerabilitat
 • Disposicions publicades Gener 2023
 • Calendari fiscal Gener 2023
 • Addenda: Mesures tributàries incloses en la llei 31/2022, de 28  de desembre, de pressupostos generals de l'estat per a l'any 2022

 

Veure butlletí