Butlletins

Butlletí sobre l'actualitat fiscal

Butlletí Comput Informa // Abril 2021

 • REIAL DECRET LLEI 5/2021, DE 12 DE MARÇ, DE MESURES EXTRAORDINÀRIES DE SUPORT A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL EN RESPOSTA A LA PANDÈMIA DE LA COVID-19.
 • EXEMPCIÓ PER REINVERSIÓ DEL GUANY PATRIMONIAL OBTINGUT PER LA VENDA DE L'ANTERIOR HABITATGE HABITUAL EN L'IRPF.
 • NO TÉ INCIDÈNCIA EN L'AUTÒNOM QUE PERCEP LA PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D'ACTIVITAT A CONSEQÜÈNCIA DE LA COVID-19.
 • RECUPERACIÓ DE L'IVA EN FACTURES IMPAGADES.
 • CONSEQÜÈNCIES EN L'IRPF PER A CONTRIBUENTS AFECTATS PER ERTO EN 2020.
 • INFORMACIÓ PER A PERCEPTORS DE L'INGRÉS MÍNIM VITAL EN 2020, DE CARA A LA CAMPANYA DE RENDA 2020.
 • CALENDARI FISCAL // ABRIL 2021
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Març 2021

 • MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL DE COMPTABILITAT.
 • RESOLUCIÓ DE L'ICAC SOBRE NOUS CRITERIS COMPTABLES PER AL RECONEIXEMENT D'INGRESSOS PEL LLIURAMENT DE BÉNS I LA PRESTACIÓ DE SERVEIS.
 • SANCIONS PER NO DIPOSITAR ELS COMPTES ANUALS EN EL REGISTRE MERCANTIL.
 • DIRECTRIUS DEL PLA ANUAL DE CONTROL TRIBUTARI.
 • COMPENSACIÓ DE BASES IMPOSABLES NEGATIVES EN LA RECTIFICACIÓ D'UNA AUTOLIQUIDACIÓ.
 • EL TRIBUNAL SUPREM CONFIRMA LA DEDUÏBILITAT DELS INTERESSOS DE DEMORA EN L'IMPOST DE SOCIETATS AL NO TENIR AQUESTS CARÀCTER PUNITIU O SANCIONADOR.
 • CALENDARI FISCAL // MARÇ 2021
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Febrer 2021

 • SET NOVES DECLARACIONS ENTRE LES PRINCIPALS NOVETATS FORMALS DE NOVA APLICACIÓ EN L'EXERCICI 2021.
 • DEDUCCIÓ DE SUBMINISTRAMENTS DEL DOMICILI D'UN PROFESSIONAL DURANT LA COVID-19.
 • PRINCIPALS MESURES APROVADES PEL REIAL DECRET LLEI 35/2020.
 • DEVOLUCIÓ DE L'IMPOST SUPORTAT A EMPRESARIS O PROFESSIONALS ESTABLERTS Al REGNE UNIT DE GRAN BRETANYA I IRLANDA DEL NORD.
 • LA IMPORTÀNCIA D'ACCEPTAR LES NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA A L'EFECTE DE LA SEVA EFECTIVITAT.
 • PRÒXIMA ACTUALITZACIÓ DELS MARCS COMPTABLE I D'AUDITORIA, ADAPTANT-LOS A LA NORMATIVA EUROPEA.
 • CALENDARI FISCAL // FEBRER 2021
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Gener 2021

 • NOVETATS EN MATÈRIA FISCAL CONTEMPLADES EN EL REIAL DECRET LLEI 39/2020 DE 29 DE DESEMBRE.
 • LES INSPECCIONS TRIBUTÀRIES: EL REGISTRE DE DOMICILIS O D'EMPRESES I LES CAIXES DE SEGURETAT PRIVADES.
 • ORDRE DE MÒDULS PER A 2021. PUBLICADA EN EL BOE I AMB MÍNIMS CANVIS.
 • NO ESTAN SUBJECTES A l'IRPF ELS INTERESSOS DE DEMORA EN LES DEVOLUCIONS D'INGRESSOS INDEGUTS.
 • TRIBUTACIÓ EN L'IRPF DEL RESCAT D'UN PLA DE PENSIONS QUAN NO ES VA EFECTUAR LA REDUCCIÓ EN EL MOMENT DE L'APORTACIÓ.
 • S'HAURÀ DE SER MÉS ACURAT AMB ELS PROGRAMES DE COMPTABILITAT A PARTIR DE 2021.
 • RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ENFRONT DE LA HISENDA PÚBLICA DE TOTES LES PERSONES QUE FORMEN EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.
 • CALENDARI FISCAL // GENER 2021
 • ADDENDES
Veure butlletí