Butlletins

Butlletí sobre l'actualitat fiscal

Butlletí Comput Informa // Abril 2020

 • RECAPITULACIÓ INFORMATIVA DE MESURES TRIBUTÀRIES, MERCANTILS I SOCIETÀRIES ADOPTADES ENFRONT DEL COVID-19.
 • LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS HIPOTECARIS QUE NO SOLS AFECTI EL TIPUS D'INTERÈS O Al TERMINI D'AMORTITZACIÓ ESTÀ EXEMPTA D'AJD.
 • LA REDUCCIÓ PER LLOGUER D'HABITATGE ÉS APLICABLE AMB INDEPENDÈNCIA DE LA SEVA QUALIFICACIÓ EN LA LLEI D'ARRENDAMENTS URBANS.
 • REGULARITZACIÓ VOLUNTÀRIA DE DEUTES TRIBUTARIS MITJANÇANT AUTOLIQUIDACIÓ.
 • EL TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIU CENTRAL UNIFICA CRITERI SOBRE LA IMPUGNACIÓ DE LES DILIGÈNCIES D'EMBARGAMENT QUE AFECTIN A TERCERS.
 • CAMPANYA DE LA RENDA I PATRIMONI 2019: PUBLICATS EN EL BOE ELS MODELS I EL LLOC, FORMA I TERMINIS DE PRESENTACIÓ D'AQUESTS.
 • CALENDARI FISCAL.
Veure butlletí

Addenda 2 Març 2020 // Març 2020

 • REIAL DECRET LLEI 8/2020, DE 17 DE MARÇ, DE MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES PER A FER FRONT A L'IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19
 • CERTIFICATS ELECTRÒNICS DE PRÒXIMA CADUCITAT
 • INFORMACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS TRIBUTÀRIES DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES I FORALS COM A CONSEQÜÈNCIA DEL CORONAVIRUS
Veure butlletí

Addenda Març 2020 // Març 2020

AJORNAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS PREVIST EN EL REIAL DECRET LLEI 7/2020, DE MESURES URGENTS ARRAN DEL COVID-19

Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Març 2020

 • SÓN ELS OCUPADORS ELS QUI SUPORTEN LA CÀRREGA D'ACREDITAR ENFRONT D'HISENDA LA VERACITAT DE LES DIETES PAGADES ALS SEUS TREBALLADORS.
 • CANVIS EN L'IVA DEL COMERÇ INTRACOMUNITARI.
 • ALTRES MESURES TRIBUTÀRIES CONTEMPLADES EN EL REIAL DECRET LLEI 3/2020, DE 4 DE FEBRER, DE MESURES URGENTS PEL QUAL S'INCORPOREN A l'ORDENAMENT JURÍDIC ESPANYOL DIVERSES DIRECTIVES DE LA UNIÓ EUROPEA.
 • CONSIDERACIÓ COM A ENTITATS EN RÈGIM D'ATRIBUCIÓ DE RENDES A DETERMINADES ENTITATS CONSTITUÏDES A l'ESTRANGER.
 • EL 30 D'ABRIL: DATA LÍMIT PER A LA LEGALITZACIÓ TELEMÀTICA DELS LLIBRES DE COMERÇ I DELS LLIBRES SOCIETARIS.
 • DIRECTRIUS GENERALS DEL PLA ANUAL DE CONTROL TRIBUTARI I DUANER DE 2020.
 • APROVATS ELS NOUS IMPOSTOS DIGITAL I FINANCER.
 • HISENDA DISPOSARÀ D'INFORMACIÓ ACTUALITZADA SOBRE LA TITULARITAT REAL DE LES EMPRESES.
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Febrer 2020

 • PREUS MITJANS DE VENDA PER A 2020 APLICABLES EN LA GESTIÓ DE L'IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS, IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS I IMPOST ESPECIAL SOBRE DETERMINATS MITJANS DE TRANSPORT.
 • TITULARITAT DELS SALDOS DE COMPTES BANCARIS QUE FIGUREN A NOM DE DIVERSES PERSONES.
 • EL TRIBUNAL SUPREM ADMET LA LEGALITAT DE LES SOCIETATS PROFESSIONALS SI LA SEVA EXISTÈNCIA RESPON A UN MOTIU ECONÒMIC VÀLID.
 • INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE MERCANTIL DE LES PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES QUE DE MANERA EMPRESARIAL O PROFESSIONAL PRESTEN ELS SERVEIS DESCRITS EN L'ARTICLE 2.1.0) DE LA LLEI 10/2010, DE 28 D'ABRIL, DE PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS I FINANÇAMENT DEL TERRORISME.
 • CALENDARI FISCAL // FEBRER 2020.
Veure butlletí

Butlletí Comput Informa // Gener 2020

 • REFLEXIONS PER AL TANCAMENT DE L'ANY COMPTABLE I FISCAL 2019..
 • COMENTARIS AL REIAL DECRET-LLEI 18/2019, DE 27 DE DESEMBRE, PEL QUAL S'ADOPTEN DETERMINADES MESURES EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, CADASTRAL I DE SEGURETAT SOCIAL.
 • PUBLICADA EN EL BOE I AMB MÍNIMS CANVIS L'ORDRE DE MÒDULS PER A 2020.
 • MESURES TRIBUTÀRIES PROGRAMA COALICIÓ PSOE - UNIDES PODEMOS.
 • ESTÀ EXEMPTA D'IRPF LA INDEMNITZACIÓ OBLIGATÒRIA PER CESSAMENT DE L'ALT DIRECTIU.
 • NOVETATS EN LES DECLARACIONS INFORMATIVES 2019.
 • LA VENDA D'OR D'UN PARTICULAR A UN PROFESSIONAL DEL SECTOR ESTÀ SUBJECTA A l'IMPOST DE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS ONEROSES.
 • PUBLICAT PER A 2020 EL CALENDARI DE DIES INHÀBILS EN L'ÀMBIT DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT.
Veure butlletí